Market square in the composition of the historical town planning struсture

SA.
2015;
: pp. 204 - 212
Автори: 
Rybchynskyy O.

Lviv Polytechnic National University, Chair of Restoration and Reconstruction os Architectural Complexеs

Розглянуто питання типології взаємозв’язків ринкової площі та композиційно-планувальної структури історичного міста, а також відображення видів функціонального призначення в архітектурі центрів історичного міста.

 1. Кравцов С. Містобудівельні принципи XVII – XVIII ст. в плануванні м. Івано-Франківська / С. Кравцов // Обласна науково-практична конференція присвячена 325-річчю заснування міста Івано-Франківська: Тези доповідей. – Івано-Франківськ. 1987. – С. 145–146.; Кравцов С. Из градостроительной истории Ивано-Франковска / С. Кравцов // Архитектурное наследство. –Вып. 39. – М.:. – С. 130–134; Krawcow S. Stanislawow w XVII–XVIII wiekach: uklad przestrzenny i jego symbolika., / S. Krawcow // “Kwartalnik Architektury i Urbanistyki". – 1995. – S. 3–20.
 2. Ричков П.Градостроительная эволюция Станислава в ХVІІ–Х1Х веках // Архитектурное наследство / П. Ричков. – Вып. 41. – М., 1996. – С. 81–89.
 3. Бевз М. Жовква – ренесансне „ідеальне“ місто. Українська реалізація концептуальної ідеї з трактату П’єтро Катанео / М. Бевз // Історична, мистецька, архітектурна спадщина Жовкви. Проблеми охорони, реставрації, використання. – Жовква-Львів, 1998. – С. 36–43; Бевз М. Магдебурзьке право та урбаністичний уклад приватного міста-резиденції (на прикладі м. Жовкви) / М. Бевз // Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. – Вип. 7. – Київ, 2000. – С. 68–75.
 4. Ричков П. Плани Луцька в фондах Російського державного історичного архіву // Збірник наукових праць “Старий Луцьк”. – Вип. – Луцьк, 2009. – С. 171–186.
 5. Ричков П. Архітектурно-просторова еволюція Володимира-Волинського від заснування до кінця Х1Х ст. / П. Ричков // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Володимир-Волинський в історії України і Волині: науковий збірник. – Вип. 32. – Луцьк, 2009. – С. 7–22.; Ричков П. Просторова еволюція Володимира-Волинського від витоків до кінця ХІХ ст. / П. Ричков // Архітектурна спадщина Волині. Вип.3. – Рівне: ПП ДМ., 2012. – С. 105–121.
 6. Ричков П. Архітектурно-просторовий розвиток Острога за картографічними джерелами // Архітектурна спадщина Волині. – Вип.2. – Рівне: ПП ДМ., 2010. – С. 5–28.
 7. Ричков П. Давня картографія Рівного XVIII – ХІХ ст. // Архітектурна спадщина Волині. - Рівне: ПП ДМ., 2008. – С. 57–79.
 8. Ричков П. розпланування міста Дубно за картографічними джерелами // Архітектурна спадщина Волині. Вип. 3. – Рівне: ПП ДМ., 2012. – С. 122–142.
 9. Кравцов С. Принципы регулярного градостроительства Галичины XIV – XVII веков. ).: дисерт. …канд.арх. – Москва, 1993. – 91 с.Петришин Г. Карта Ф. фон Міга (1779–1782 рр.) як джерело до містознавства Галичини. – Л. : Видавництво Національного ун-ту “Львівська політехніка”, 2006. – 292 с.;
 10. Петришин Г. Історичні архітектурно-містобудівні комплекси: наукові методи дослідження. – Л. : Видавництво Національного ун-ту “Львівська політехніка”, 2006. – 212 с.
 11. Топилко С. Архітектурно-планувальна структура містечок Галичини, закладених у другій половині XVI – XVII століттях. Дисерт….канд.арх. – Львів, 2003. – 163 с.
 12. . Іваночко У. Розвиток архітектурно-планувальної структури міст Галичини в умовах урбанізаційного процесу 1772–1918 рр. Дисерт….канд.арх. – Львів, 2004. – 394 с.
 13. . Ричков П. Градостроительное искусство Западной Украины ХV–Х1Х вв. Дисс… д-ра архитектуры: Т.1–3. – Москва: НИИТИАГ. – 1993. – 819 с.
 14. . Ричков П. Ринкові площі міст Волині ХV–Х1Хст. Архітектурно-планувальні вирішення // Тези наук. конф. по атласу історії культури Волинської обл. – Луцьк: ЛДПІ, 1991. – С. 32–35.
 15. Топилко С. До питання розпланування ренесансних містечок Галичини // вісник Держ. ун-ту “Львівська політехніка”, Архітектура № 379. – Львів: видавництво ДУ “Львівська політехніка”, 1999. – С. 193–195.
 16. . Каплінська М. В. Проблеми регенерації ринкової площі м. Городка // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2012. – № 728. – С. 155–163.
 17. . Ясінський М. Архітектурно-просторовий розвиток Рогатина // Вісник Укрзахідпроектреставрація №18. – Львів-2008. – С. 268–279.
 18. Липа К. Актові книги Сатанівського магістрату: відомості щодо архітектури міста//Архітектурна спадщина України. Вип.3, част.2: Питання історіографії та джерелознавства української архітектури/ за ред. В. Тимофієнка. – К.: Українознавство, 1996. – С. 110.
 19. Там само, – С. 110.