Volume 816, 2015

In this Number

(34 papers)

Bojko O., Kazantseva T., Zaharchyshyn M.

pp. 13 - 21

Ivanov-Kostetskiy S., Ianchuk K.

pp. 109 - 117

Maksym’yuk T., Didyk V., Hrytsak М.

pp. 133 - 142