Volume 816, 2015

In this Number

(34 papers)
Bojko O., Kazantseva T., Zaharchyshyn M.
pp. 13 - 21
Ivanov-Kostetskiy S., Ianchuk K.
pp. 109 - 117
Maksym’yuk T., Didyk V., Hrytsak М.
pp. 133 - 142