Bioindication and biotesting methods application for water quality assessment

Authors: 

Shved O.M.

Lviv Polytechnic National University, Department of biologically active substances, pharmacy and biotechnology, 12 S. Bandery Str., 79013 Lviv, Ukraine 

In this article the environmental monitoring of the natural water bodies based on qualitative and quantitative analysis of bioindicative organisms were conducted. Approbation of the sampling methods, techniques and laboratory analysis of biological objects from natural ecosystems were carried out. The next biological objects have been analyzed: periphyton from rocky and stony coasts, algae and meiofaunal organisms (Nematoda, Harpacticoida, Cladocera, Rotifera), and macrobenthos freshwater river-living organisms. Main influences and distribution dependences were found. Досліджено екологічний стан природних водних об’єктів на основі аналізу якісного та кількісного складу біоіндикаторних організмів. Апробовано методики відбору проб та проведено лабораторні дослідження біологічного матеріалу, відібраного з природних екосистем. Досліджено такі біологічні об’єкти: перифітон, що розвивається на скелястій та кам’яній поверхні узбережжя водойм, водорості та організми, що належать до мейофауни (Nematoda, Harpacticoida, Cladocera, Rotifera), а також макробентосні прісноводні річкові організми. Визначено головні впливи та залежності поширення організмів.

1. Екологічна біотехнологія: Навч. посібник у 2 кн. Кн. І / О.В. Швед, О.Б. Миколів,  О.З. Комаровська-Порохнявець, В.П. Новіков. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2010. – 424 p. 2. Форстер К.Ф. Экологическая биотехнология: пер. с англ. / К.Ф. Форстер, Дж.Д.А. Вейз. – Л.: Химия, 1990. – 384 p. 3.  Кузнецов А.Е., Градова Н.Б. Научные основы экобиотехнологии: Учеб. пособие. – М.: Мир, 2006. –504 p. 4. Peters L. An efficient in situ method for sampling periphyton in lakes and streams / Peters L, Scheifhacken N, Kahlert M, Rothhaupt KO. // Arch. Hydrobiol. – 2005. – 163. – P. 133–141. 5. Швед О.М. Нові підходи до біологічного очищення стічних вод міста Львова / О.М. Швед, О.К. Видринська, В.Г. Червецова, З.В. Губрій,  В.П. Новіков // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”: Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2012. – №726. – P. 145 –152. 6. Швед О.М. Мониторинг водных потоков путем использования биоиндикации / О.М. Швед, Р.О. Петрина, О.В. Швед, В.П. Новиков // Биотехнология: экология крупних городов: Материалы конференции. – Москва, 2010. – P. 435–436. 7. Швед О.М. Біоіндикація. Дослідження мейобентосу / О.М. Швед, В.П. Новіков // І-ий міжнародний конгрес „Захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування”: Збірник матеріалів. – Львів, 2009. – P.138