Шляхи підвищення енергоємності біопалива на основі торфу і біомаси

Authors: 

Корінчук Д.М.

Інститут технічної теплофізики НАН України 

The study is devoted to the influence of effects of biomass briquetting, granulation, and heat treatment to improve the quality of biofuels. Another method of biomass treatment, such as briquetting and granulation with bonding and thermal treatment at 275-295 °С is proposed. Дослідження присвячене визначенню впливу брикетування, гранулювання та термічної обробки біомаси на якісні показники біопалива. Запропоновані нові методи переробки біомаси з використанням в’яжучого та термічною обробкою за температур 275–295 °С. 

1.Корінчук Д.М.Властивості торфу та рослинної біомаси як об’єктів брикетування для виготовлення твердого композиційного палива/ Д.М. Корінчук // Відновлюв. енергетика. — 2011. — N 4 (27). – С. 80–85.2.Корінчук Д.М. Розробка композиційного палива на основі торфу і рослинної біомаси: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.14.06 05.14.06 – “Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика” / Корінчук Д.М. – К.,  2010. – 20 с. 3. Корінчук Д.М. Оптимізація параметрів  виготовлення  композиційного біопалива з використанням торфу як в’яжучого/ Д.М. Корінчук // Пром. теплотехника. –  2011. – Т. 34, № 3. – С. 73–77. 4.Никитин Н.И. Химия древесины и целлюлозы. – М.; Л.: АН СССР, Институт высокомолекулярных соединений, 1962. – 711 с.