Вибір оливної основи мастильних рідин для формування скловиробів ª

Автори: 
Сабан І.І., Гринишин О.Б.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної технології переробки нафти і газу 

The characteristics of the commercial mineral oils produced in Ukraine, as well as straight-run oil distillates and extract of oil production is described. The mentioned products may be used as oil base of lubricants to form glassworks. The oils MS-20 and I-40 are found to be the best. Охарактеризовано товарні мінеральні оливи, вироблені в Україні, а також прямо- гонні оливні дистиляти і екстракти оливного виробництва, які можуть бути використані як оливна основа мастильних рідин для формування скловиробів. Встановлено, що найкращі властивості мають нафтові оливи МС-20 та І-40. 

1. Литвиненко А.Н. Технологии и установки для очистки и продления срока службы смазочно- охлаждающих гидкостей / А.Н. Литвиненко, Д.У. Думболов, Р.Ф. Талиметов // Хим. техн. – 2007. –  № 8.– С. 37–40. 2. Храмков В.П. Формирование изделий из стекла / В.П. Храмков, Ю.А. Тулоян,  В.И. Лаптев. – М.: Легкая индустрия, 1980. – 176 с. 3. Коношевич М. Смазки и упрочняющие покрытия в производстве стеклянной тары / М. Коношевич // Стекл. тара. – 2007. – № 12.– С. 22–23.  4. Исагулянц В.И. Химия нефти / В.И. Исагулянц, Г.М. Егорова. – М.: Химия, 1965. – 517 с.