Gas Condensate Residual Usage for Oxidated Bitumen Production

Authors: 

Iryna Fryder, Serhiy Pysh’yev and Oleh Grynyshyn

The oxidation process of the paraffin gas condensate residual has been studied to obtain road bitumen. The investigation results concerning the residual joint oxidation with extract of oil selective treatment and low-paraffin tars are presented. It has been determined that bitumen obtained from the residual of paraffin gas condensate treatment does not meet the requirements setting for road bitumen. It is recommended to use the residuals for the production of building or covering bitumen.

[1] Gun R.: Neftyanye Bitumy. Khimiya, Moskwa 1973.
[2] Belokon’ N., Kompaneets V., Kolpakova et al.: Neftepererabotka i Neftekhimiya, 2001, 1, 19.
[3] Gokhman L., Gurariy E. and Davydova A. Khimiya i Techn. Topliv i Masel, 2008, 6, 35.
[4] Katrenko L. and Kvitkovsky L.: Visnyk Nats.Univ. Lviv.Polytechnika, 2005, 263.
[5] Richter F.: Bitumen, 2001, 63, 103.
[6] Grynyshyn O., Bratychak M., Krynytskiy V. and Donchak V.: Chem.&Chem. Techn., 2008, 2, 47.
[7] Grynyshyn О., Astakhova O. and Chervinskyy T.: Chem.&Chem. Techn.,–2010, 4, 241.
[8] Bratychak М., Grynyshyn O., Astakhova O., Shyshchak O. et al.: Ecol. Chem. Eng., 2010, 17, 309.
[9] Isagulyants V. and Egorova G.: Khimiya Nefti. Khimiya, Moskwa 1965.