Кінетика фільтраційного сушіння фосфогіпсу

Authors: 

Гузьова І.О., Кебало Г.В., Крамар Х.А.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної інженерії 

This  article  is  devoted  to  solving  problems  of  disposal  and  use  of phosphogypsum.  Chosen  as  the  most  optimal  and  economically  feasible  method  of drying  phosphogypsum,  namely  filtration  drying  method.  Experimental  study  on drying kinetics of phosphogypsum.  
Вирішенно  проблеми  утилізації  та  використання  фосфогіпсу.  Обрано найоптимальніший  та  економічно  обґрунтований метод  сушіння фосфогіпсу,  а сааме: фільтраційний метод сушіння. Проведені експериментальні дослідження з кінетики сушіння фосфогіпсу. 

1. Новиков А. А., Эвенчик С. Д. Использование фосфогипса: состояние, перспективы, задачи // Тр. НИУИФа. – 1983. – № 243. – С. 7–18. 2. Прокошева М. А., Торина Н. А., Щугаров Ю. А., Баранова Г. Н. Влияние  хранения  и  применения фосфогипса  на  окружающую  среду  и  рекультивацию  нарушенных земель  // Тр. НИУИФа. – 1981. – № 239. – С. 59—64. 3. Копылев Б.А., Технология  экстракционной фосфорной  кислоты.  –  Л.:  Химия,  1981.  4.  Мазяр  Г.О.,  Гузьова  І.О.  Фільтраційне  сушіння фосфогіпсу:  Зб.  матер.  2-го  Міжнар.  конгресу. “Захист  навколишнього  середовища. Енергоощадність.  Збалансоване  природокористування”.  –  Львів,  2012.  –  С.  101.  5.  Гузьова  І.О.,  Мазяр  Г.О.  Фільтраційне  сушіння  фосфогіпсу:  Зб.  наук.  пр.  XIII  наук.  конф. “Львівські  хімічні читання  –  2011”.  –  Львів,  2011.  –  С.  У94.  6.  Мазяр  Г.О.,  Гузьова  І.О.,  Ханик  Я.М.  Вивчення гідродинаміки  при  фільтрації  теплоносія  крізь  сухий  шар  фосфогіпсу  //  Всеукраїнський  науково-технічний журнал “Промислова гідравліка і пневматика”. – 2010. – № 1 (27). – С. 13 – 15. 7. Arun S. Mujumdar Research and Development in Drying: Recent Trends and Future Prospects // Drying Technology; December 2004; Volume 22. – No. 1. – P. 1 – 26. 8. Атаманюк В.М.. Гідродинаміка і тепломасообмін під час фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів: дисертація д-ра техн. наук. – Львів 2007.