Синтез нових типів сульфуровмісних похідних моносахаридів

Authors: 

Кінаш Н. І., Гевусь О. І., Долинська Л. В., Скібіцький Р. П.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра органічної хімії 
 

The novel sugar-containing thiosulfoesters were prepared from the natural compound – glycidylgalactose. The synthesis techniques of arylsulfonic acids sugar-containing thioesters were developed and worked out on the basis of the model compound – 2-butoxymethylthiirane. 
<br>
Синтезовано нові сахаридовмісні тіосульфоестери на основі сполуки природного походження – гліцидилгалактози. Методики синтезу сахаридовмісних тіоестерів аренсульфонових кислот розроблено та відпрацьовано на основі модельної сполуки – 2-бутоксиметилтіїрану.
 

1.Фокин А. В.,  Коломиец  А. Ф. Химия  тииранов. – М., 1978. – 346 с. 2. Фокин А. В.,  Аллахвердиев М. А.,  Коломиец  А. Ф. Новое  в  химии  тииранов // Журн. “Успехи  химии”. – 1990. –  Т. 59. – Вып. 5. – С. 705–737. 3. Клен Е. Э., Караулова Е. Н. Синтез сульфидов, тиофенов и тиолов типа соединений, встречающихся в нефтях. – М.: Наука, 1988. – 105 с. 4. Кінаш Н. І., Гладун Т. М. Синтез сахаридовмісних сполук з тіїрановими групами на основі епоксисахаридів // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2013. – № .761. – С. 75–78. 5. Вуйцик Л. Б. Синтез мономерів та ініціаторів на основі моно – та полісахаридів: Дис. …канд.  хім.  наук. – Львів, 2009. 6.United States Patent. Mercaptoethylation of amines. Inventors: Roberta R. Luhowy, Newton; Frank A. Meneghini, Arlington, both of Mass. 7. Wang Qun, Jonathan S. Dordick, and Robert J. Linhardt Syntesis and Application of Carbohydrate-Containing Polimers. – Chem. – Mater., – 2002. – 14 (8). – pp. 3232–3244.