Технологічна схема очищення стічних вод від фосфатів модифікованими цеолітами типу Z-Cu2+

Authors: 

Сидорчук О.В.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра екології та збалансованого природокористування 

The  technological  chart  of  wastewater  treatment  from  phosphates  by  application  of exhausted  adsorbent  in  which  exchangeabble  cations  are  substituted  by  the  ions  of  copper, chrome  or  zinc  is  projected  .  The  method  of  regeneration  and  repeated  application  of  the worked zeolite is offered. 
Розроблено технологічну  схему очищення  стічних вод від фосфатів  за допомогою застосування  відпрацьованого  сорбенту,  у  якому  обмінні  катіони  заміщені  іонами купруму,  хрому  або  цинку.  Запропоновано  спосіб  регенерації  та  повторного застосування відпрацьованого цеоліту. 
 

1. Шифрин С.М. Очистка сточных вод предприятий мясной и молочной промышленности  / С.М.  Шифрин,  Г.В.  Иванов,  Б.Г.  Мишунов,  Ю.А.  Феофанов.  –  М.:  Легкая  и  пищевая промышленность,  1981.  –  272  с.  2.  Акулова  А.В.  Адсорбційне  очищення  стічних  вод  від  сполук фосфору / А.В. Акулова, В.В. Сабадаш // Матер. І Міжнар. наук.-практ. конф. “Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства”. – Львів: ЛДУ БЖД, 2012. – С.194–196. 3. Сабадаш В.В. Модифікування природних цеолітів іонами металів для інтенсифікації процесу адсорбції фосфатів зі  стічних  вод  /  В.В.  Сабадаш,  А.В.  Акулова  //  Матер.  Всеукр.  наук.-техн.  конф. “Актуальні проблеми харчової промисловості”. Тернопіль, 8–9 жовтня, 2013. – Тернопіль: Вид. ТНТУ, 2013. – C. 176–177. 4. Акулова А.В. Адсорбційне очищення стічних вод від сполук фосфору  / А.В. Акулова, В.В. Сабадаш // Матер. 5-ї Міжнар. студ. наук.-практ. конф. .– Львів – 2012. – С. 8–9.