Утилізація цінних компонентів із відпрацьованих малих джерел електричного струму

Authors: 

Яворський В. Т., Зозуля Г. І., Буклів Р. Л.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімії і технології неорганічних речовин

Technological principles of processing of exhaust elements of feed with the purpose of utilization from them of valuable components are analysed. It is rotined, possibility and expedience of their exception from the exhaust galvanic systems of salt and alkaline nature.
Проаналізовано якісний та кількісний склади типових відпрацьованих малих джерел електричного струму сольової та лужної природи. Визначено усереднений вміст у них головних ресурсних компонентів. Показано можливість і доцільність  їх утилізації. Запропоновано технологічні засади перероблення з вилученням цінних компонентів.
 

1.Срібний В.М., Зозуля Г.І., Буклів Р.Л. До питання можливості утилізації відпрацьованих елементів живлення сольової та лужної природи. ІV Українська наук.-техн. конфер. з технології неорганічних речовин “Сучасні проблеми технології неорганічних речовин”, Дніпродзержинськ, 2008. - С. 326-327.  2.Зозуля Г.І., Буклів Р.Л., Кунтий О.І., Срібний В.М., Трунов І.В., Яковець М.В. Перероблення розчинів вилуговування вторинної сировини з одержанням електролітичного цинку та цинкового порошку. Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції “Сучасні проблеми нано-, енерго- та ресурсозберігаючих і екологічно орієнтованих хімічних технологій”, Харків, 2010. - С. 295-296. 3.Байрачний Б.І. Технічна електрохімія. Ч.2 Хімічні джерела струму: Підручник.-Харків: НТУ“ХПІ”, 2003. - 174 с. 4.Ковалев В.З. Химические источники энергии.- Омск: Изд-во ОмГТУ, 2005.-66с. 5.Химические источники тока: Справочник / Под редакцией Н.В. Коровина и А.М. Скундина. - М.: Издательство МЭИ, 2003. - 740с.  6.Крешков А.П. Основы аналитической химии.Ч.2.–М.:Химия, 1970.- 456 с.