Стандартизація назв хімічних елементів, понять, термінів та визначень хімії – нагальне завдання сьогодення

Received: March 30, 2017
Accepted: March 30, 2017
Автори: 
В. Т. Яворський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра хімії і технології неорганічних речовин

Проаналізовано Державний стандарт “Елементи хімічні, речовини прості. Терміни
та визначення основних понять. Умовні позначення (ДСТУ 2439-94)”. Запропоновано
змінити українську назву хімічного елемента із символом “Hg” і залишити традиційні
українські назви трьох хімічних елементів (F, S, Ni). Рекомендовано ввести у
держстандарт поняття: “Нуклони”, “Нуклонне число”, “Протонне число”, “Молекула,
“Атомна одиниця маси”, “Атомна маса хімічного елемента”, “Молекулярна маса
речовини”, “Моль”, “Мольна (молярна) маса”, “Хімічний еквівалент елемента і хімічної
сполуки”, “Валентність” хімічних елементів.Article is devoted to analysis of the State Standard “Chemical elements, simple
substances. Terms and definitions of basic concepts. Symbols (ISO 2439-94) ”. A Ukrainian
name change of chemical element with the symbol “Hg” is proposed. It is also proposed to
leave traditional Ukrainian names of three chemical elements (F, S, Ni). Сoncepts –
“Nucleons”, “nucleon number”, “proton number”, “molecule”, ”atomic mass unit”, “atomic
weight of chemical element”, “molecular weight of substances”, “mole”, “mole (molar )
weight”, “chemical equivalent of elements and chemical compounds”, “Valence of elements”
аre recommended in State Standard.

1. О принципах построения номенклатуры неорганических соединений / А. І. Астахова,
Я. Н. Фіалкова // Укр. хим. журн. – 1958. – Т. 24, № 3. – С. 413–418. 2. Общая и неорганическая
химия: учебник для хим.-технол. спец. вузов / Н. С. Ахметов. – М.: Высшая школа, 1981. – 679 с.
3. Карапетьянц М. X., Дракин С. И. Общая и неорганическая химия. – М.: Химия, 1981 – 632 с.
4. Вступ до хімічної номенклатури / Білодід О. І., Голуб О. А., Корнілов А. М., Корнілов М. В.,
Кутрав Г. П., Нерознак С. В., Цимбал Н. А. – К: Школяр, 1997. – 48 с.