Статика поглинання двох іонів важких металів природним цеолітом

Received: April 03, 2017
Accepted: April 03, 2017
Автори: 
О. В. Миляник, О. М. Шквірко, Я. М. Гумницький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та збалансованого природокористування

Важкі метали є особливо небезпечними для водного середовища, і очищення
стічних вод від цих металів є обов’язковим перед їх скиданням до природних водойм.
Літературні джерела свідчать про дослідження адсорбції окремих компонентів важких
металів. Досліджено одночасну сорбцію двох компонентів, один із яких знаходиться у
катіонній формі (купрум), а інший – в аніонній формі (хром). Експериментально
досліджено статику одночасного поглинання іонів важких металів: купруму та хрому із
розчинів природним цеолітом Сокирницького родовища, основою якого є
клиноптилоліт. Показано, що поглинання катіону купруму відбувається значно
інтенсивніше за поглинання хрому в аніонній формі. Heavy metals are particularly dangerous for the aquatic environment and sewage from
these metals is required prior to discharge to natural waters. Literary sources indicate
adsorption studies of individual components of heavy metals. Research simultaneous sorption
of two components, one of which is in the form of cation (Cu), and the other is presented in the
form of anion (Cr). Experimentally studied statics simultaneous absorption of heavy metals:
copper and chromium from solutions, natural zeolite deposits Sokyrnytsky, which is based
clinoptilolite. It is shown that the adsorption of copper cations is much harder for the
adsorption of chromium in anionic form.

1. Запольський А. К. Водопостачання, водовідведення та якість води: підручник. – К.: Вища
школа. – 2005. – 671 с. 2. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод / за ред. проф.
Запольського А. К. – К.:Лібра – 2000. – с. 552. 3. Petrus R. Wymiana masy w ukladzie cialo stale –
ciecz/ – Podrecznik akademicki. / R. Petrus, G. A. Aksielrud, J. M. Gumnicki, W. Piatkowski // Oficyna
Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. – Rzeszow, 1998. – 365 s. 4. Petrus R., Warchol J.: Kierunki
zastosowan naturalnego zeolitu – kinoptylolitu. CHEM. INZ. EKOL., 7, 327–37, 2000. 5. Гумницький
Я.М., Сидорчук О.В. Сорбція іонів купруму із водних розчинів природним клиноптилолітом // зб.
наук. Праць “Вісник ЛДУ БЖД” “Техногенна та екологічна безпека”. – Львів, 2013. – № 7. –
С. 235–241. 6. Гумницький Я. М., Сидорчук О. В. Сорбція іонів хрому із водних розчинів природним
клиноптилолітом // Вісн. Нац. Ун-ту “Львівська політехніка”: “Хімія, технологія речовин та їх за-
стосування”. – Львів, 2013. – № 761. – С. 303–305. 7. Гумницький Я. М., Сидорчук О. В. Зов-
нішньодифузійна кінетика адсорбції купруму природним цеолітом // Наукові праці Одеської на-
ціональної академії харчових технологій. – 2013. – Т. 1, № 43. – С. 77–80. 8. Сидорчук О. В., Гум-
ницький Я. М. Зовнішньодифузійна область абсорбції важких металів зі стічних вод // Восточно-
Европейский журнал передовых технологий. – 4/10 (64) 2013. – С. 19–22. 9. Сидорчук О. В.,
Мацуська О. В., Сабадаш В. В., Гумницький Я. М. Паралельно-послідовні процеси адсорбції
фосфатів природними сорбентами // Восточно-Европейский журнал передовых технологий – 6/6
(72) 2014. – С. 56–60. 10. Сидорчук О. В. Технологічна схема очищення стічних вод від фосфатів
модифікованими цеолітами типу Z-Cu2+ // Вісн. Нац. ун-ту “Львівська політехніка”: “Хімія,
технологія речовин та їх застосування”. – 2014. – № 787. – С. 297–300.