Системний аналіз концепції та принципів побудови математичної моделі досліджуваного об’єкта в фізико-технічних науках та оцінювання її якості

2010;
: pp. 170 - 179
Authors: 

Я.П. Драґан1,4, М.О. Медиковський2, В. Овсяк8, Л.С. Сікора2, Б. Яворський4

Національний університет «Львівська політехніка», 1кафедра програмного забезпечення; 

Національний університет «Львівська політехніка», 2кафедра автоматизованих систем управління;
3Українська академія друкарства;
4Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

Викладено результати системного аналізу ролі, обґрунтування побудови і оціню- вання якості математичних моделей досліджуваних об’єктів у фізико-технічних науках, на підставі яких систематизовано відомі трактування цього поняття. Підкреслено скінченність уточнення поняття і терміна «математична модель» у сучасному освітньо- му процесі, атестації та наукових публікаціях.

There are exposed the results of a system analysis of the role, construction grounding and quality evaluation of investigated objects mathematical models in physical and technical sciences on the base of which known treatments of this notions are systemized. The necessity of the mathematical model notion and term specification in contemporary education and certification process, and also in scientific publications is underlined.

 1. Словник іноземних слів / За ред. О.С. Мельничука. – К.: Гол. ред. укр. рад. енцикл., АН УРСР, 1974. – 776 с.
 2. Merriam – Websters dictionary, 10th edition – Springfield, Massachusetts, USA: Merriam – Webster, Inc., 1993. – 1559 p.
 3. Математическая энциклопедия. Т. 3 – М.: Сов. энцикл., 1982. – 1184 с.
 4. Математическая энциклопедия. Т. 2 – М.: Сов. энцикл., 1979. – 1104 с.
 5. Фейнман Р. КЭД – странная теория света и вещества. – М.: Наука, 1988. – 144 с.
 6. Дорошевський В. Про тлумачення значень слів у словниках // Мовознавство. – 1970. – № 5. – С. 10–20.
 7. Драґан Я., Медиковський М., Овсяк В., Сікора Л., Яворський Б. Концепції математичної моделі і праксеології в теорії сиґналів і систем // Тези доповідей конференції до 70-річчя Б. Попова. – Львів: Вид-во Фізико-механічного ін-ту НАНУ, 2010.
 8. Бурбаки Н. Архитектура математики. Математика или математики? // Бурбаки Н. Очерки по истории математики. – М.: ИИЛ, 1963 – С. 245–259.
 9. Пуанкаре А. Математические открытия // Математики о математике. – М.: Знание, 1967. – С. 24–32.
 10. Гнеденко Б.В. Об истоках нового в математике // Современная культура и матема- тика. – М.: Знание, 1975. – С. 35–51.
 11. Степин В.С. Становление научной теории. – Минск: Изд-во Белгос. ун-та, 1976. – 319 с.
 12. Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобоетения в области математики. – М.: Сов. радио, 1970. – 152 с.
 13. Франко І.Я. З секретів поетичної творчості. – К.: Рад. письменник, 1969. – 191 с.
 14. Математика серед наук / В. Левицький, М. Зарицький, І. Свєнціцкий. – Львів: Сп. діло, 1927 – 58 с.
 15. Новіков Л.О., Скоробогатько В.Я. Методи математики: розвиток, застосування, відлуння. – Львів: Слово і комерція, 1995. – 219 с.
 16. Драґан Я., Сікора Л., Яворський Б. Основи сучасної теорії сиґналів: енергетична концепція, математичний апарат, фізичне тлумачення. – Львів: Центр стратегічних досліджень еко- біотехнічних систем, 1999. – 133 с.
 17. Ovsyak V.K. Computation models and algebra of algorithms // Вісник нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2008. – № 621: Інформаційні системи та мережі. – С. 3–18.
 18. Ивс Г., Ньюсом К.В. О математической логике и философии математики. – М.: Знание, 1968. – 48 с.
 19. Харди Г.Г. Исповедь математика // Математики о математике. – М.: Знание, 1967. – С. 4–14.
 20. Грэхем Р., Кнут Д., Паташник О. Конкретная математика. Основание математики. – М.: Мир, 1998. – 703 с.
 21. Пуанкаре А. О науке. – М.: Наука, 1983. – 560 с.
 22. Попа К. Теория определения. – М.: Прогресс, 1976. – 246 с.
 23. Слуцький Є. Етюд до проблеми будування формально-праксеологічних засад економіки // Записки соціально-економічного відділу Української академії наук. – 1926. – Т. 4. – С. 165–175. (див. передрук у збірнику: Є. Слуцький. Творча спадщина з погляду сучасності. – К.: Знання, 2007. – С. 678–693).
 24. Kotarbiński T. Abecadło praktyczności. – W.: Wiedza powszechna, 1972. – 87 s.
 25. Злупко С.М. Основоположник праксеології // Аксіоми для нащадків. Українські імена у світовій науці. Зб. нарисів / Упоряд. О.К. Романчук. – Львів: Вид-во Меморіал, 1992. – 544 с. – С.465 – 487.
 26. Свідзинський А. Самоорганізація і культура. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1999. – 256 с. 27. Свідзинський А. Математичні методи теоретичної фізики. – К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1998. – 442 с.