Статистичне оцінювання станів стохастичної системи: індикативність її сиґнальної моделі та кондиційність статистичних даних

2011;
: pp. 418 - 424
Authors: 

Я. Драґан

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра програмного забезпечення

Підкреслено скінченність уточнення понять і термінів «математична модель стохастичної коливної системи» та характеристику її станів. Запроваджено нове поняття «статистична індикативність математичної моделі» як така її структурна властивість, що визначає спосіб збору даних і водночас забезпечує кондиційність їх в разі, коли доступні тільки сиґнали від стохастичної коливної системи, трактованої як чорна скринька в стилі кібернетики. Обґрунтовано процедуру статистичного оцінювання цих характеристик методами статистики періодично корельованих випадкових процесів.

There is underlined the necessity of the notions and terms specification for the mathematical model of a stochastic vibration system and its states characteristic. The new notion of mathematical model statistical indicativity as such its structural property which determines the way of data gathering and in the same time ensures the conditionality of them in the case, when the signals from stochastic vibration system treated as black box in cybernenics manner are exclusively only accessible, is introduced. The procedure of statistical estimation of these characteristics by the periodically correlated random process statistics methods is substantiated.

  1. Драґан Я.П., Медиковський М.О., Овсяк В.К., Сікора Л.С., Яворський Б.І. Системний аналіз концепції та принципів побудови математичної моделі досліджуваного об’єкта в фізико-технічних науках та оцінювання її якості // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 2010, № 686. – С.170–179.
  2. Dragan Y.P. Energetic concept in the theory of nonstatіonary stochastic signals: representations, transformations, statistical estimations // Latvian signal processing international conference: Proс. V.1– Riga: Zinatne, 1990. –P.32–36.
  3. Драґан Я.П. Математичне й алгоритмічно-програмне забезпечення комп’ютерних засобів статистичного опрацювання стохастичних коливань (ритмічних процесів) // Вісник Нац. ун-ту «Львівська полі- техніка»: «Інформаційні системи та мережі», 2008, № 621. – С.124–130.
  4. Драґан Я.П, Сікора Л.С., Яворський Б.І. Основи сучасної теорії стохастичних сигналів: енергетична концепція, математичний апарат, фізичне тлумачення. – Львів: Центр стратегічних досліджень еко-біо-технічних систем, 1999. – 133 с.
  5. Драґан Я. Енергетична теорія лінійних моделей стохастичних сиґналів. – Львів: Центр стратегічних досліджень еко-біо-технічних систем, 1997. – 361 с.
  6. Информационные связи био-гелио-геофизических явлений и элементы их прогноза / Войчишин К.С., Драган Я.П., Куксенко В.И, Михайловский В.Н. – К.: Наукова думка, 1983. – 366 c.
  7.  Драган Я.П. Ранг вектор- ного стационарного случайного процесса и его структура // Отбор и передача информации. – 1986,№ 74. – С.3–6.
  8. Справочник по теории вероятностей и математической статистике / ред. Королюк В.С. – К.: Наукова думка, 1978. – 582 с.
  9. Слуцкий Е.Сложение случайных причин как источник циклических процессов // Є. Слуцький. Визнання. Творча спадщина з погляду сучасності. – К.: Знання, 2007. – 919 с. – С.703–755.