Моделювання процесу планування вантажоперевезень

2012;
: pp. 142 - 146
Authors: 

Т. Матвейчук, В. Ставицький

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра електронних обчислювальних машин

Побудовано та досліджено базовий варіант моделі процесу планування вантажо- перевезень, що складається з послідовності обраних окремих підзадач, утворених відібраною системою спрощувальних припущень, що дає змогу розв’язати поставлену задачу в умовах багатокритеріальності та наявності часових обмежень.

We construct and study a basic version of the model planning process cargo. It consists of a sequence of individual subtasks that created the system of simplifying assumptions. It allows you to solve the task in bahatokryterialnosti and available time limits.

  1. Оре О. Теорія графів. – М.: Наука, 1968. – С. 12
  2. Харарі Ф. Теорія графів. – М.: Мир, 1973.– С.150–156.
  3. Уілсон Р. Введення в теорію графів: Пер. з англ. М: Світ, 1977. – С.59.
  4. Кормен Т. Алгоритми для роботи з графами. – Ч. VI. // Алгоритми: побудова й аналіз. – М.: Вільямс, 2006. – С.47–51.