Системний аналіз і методологія алгебри алгоритмів

2012;
: pp. 91 - 95
Authors: 

1Я. Драґан, 2В. Овсяк

1Національний університет «Львівська політехніка», кафедра ПЗ,
2Українська академія друкарства

Наведено результати системного аналізу проблеми побудови алгебри та метатеорії алгебри алгоритмів у сучасній інформатиці з акцентом на конечність розроблення базової алгебри, що має бути відкрита за допомогою аналізу конкретної ситуації навіть за неповної аксіоматики.

There are exposed the results of system analysis of the problem for construction of algebra and metatheory of algorithms algebra in contemporary informatics with accent on necessity of elaboration of basic algebra that to be discovered by the process of concrete situation analysis even provided incomplet axiomatics.

 1. Глушков В.М., Цейтлин Г.Е., Ющенко Е.Л. Алгебра. Языки. Программирование. 3-у изд. _ Киев: Наук. Думка, 1989. – 376 с.
 2. Цейтлин Г.Е., Мохница А.С. Что такое алгоритмика? // Проблемы программирования. – 2004. – № 2, 3. – С.52–58.
 3. Цейтлин Г.Е., Юсим Г.В. Развитие алгебраических основ алгоритмики и перспективные информационные технологии // Проблемы управления и информатики. – 1997. – № 38. – С.89–95.
 4. Большой энциклопедический словарь. Математика / Гл. ред. Ю.В. Прохоров, 3-е изд. – М: Большая рос. энц. 1998. – 848 с.
 5. Бородин А.И., Бугай А.С. Выдающиеся математики: Биогр. слов. – справ., 2-е изд. – К.: Рад. шк. 1987. – 686 с.
 6. Пуанкаре А. Математические открытия // Математики о математике. – М.: Знание, 1967. – С.24 – 32.
 7. Математика серед наук / В. Левицький, М. Зарицький, І. Свенціцький. – Львів: Сп. діло, 1927. – 58 с.
 8. Адамар Ж. Исследование психологии процесса изобретения в области математики. – М.: Сов. радио, 1970. – 152 с.
 9. Бурбаки Н. Архитектура математики. Математика или математики? // Н. Бурбаки. Очерки по истории математики. – М.: ИИЛ, 1963. – С.245–259.
 10. Драґан Я., Медиковський М., Овсяк В., Сікора Л., Яворський Б. Концепції математичної моделі і праксеології в теорії сиґналів і систем // Обчислювальні методи і системи перетворення інформації. Збірник праць конференції до 70-річчя Б. Попова. – Львів: Видання Фізико-механічного інституту НАНУ, 2010. – 250 с. – С.101–103.
 11. Драґан Я., Медиковсь- кий М., Овсяк В., Сікора Л., Яворський Б. Системний аналіз концепції та принципів побудови математичної моделі досліджуваного обєкту в фізико-технічних науках та оцінювання її якості // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», «Компютерні науки та інформаційні технології». – 2010. –№ 686. – С.170–179.
 12. Свідзинський А. Математичні методи теоретичної фізики. – К.: Видавництво ім. Олени Теліги, 1998. – 442 с.
 13. Sawyer W.W. W poszukiwaniu modelu matematycznego. – Warszawa: Wiedza powszechna, 1975. – 438 s.
 14. Азаров С.С., Стогний А.А. Существует ли наука «информатика»? Новая апология кибернетики // Управляющие системы и машины, 1993, № 4. – С.3–20.
 15. Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач. – М.: Радио и связь, 1990. – 544 с.
 16. Ovsyak V.K. Computational models and algebra of algorithms // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі». – 2008. – № 621. – С.3–18.
 17. Овсяк В.К. Основні етапи станов- лення і розвою секвенційних алгоритмів // Комп’ютерні технології друкарства. – 2005. – № 14. – С.137.