Математичне моделювання перехідних процесів в системах транспортування газу

2012;
: pp. 169 - 172
Authors: 

Н. Притула

ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАН України, ТОВ «Математичний центр»

Розглянуті задачі розрахунку параметрів нестаціонарних процесів у разі перемикань, які використовуються в управлінні газопотоками. Запропоновано алгоритми формування порядку перемикань. Запропоновано алгоритми, які забезпечують, за значних коливань витрати та тиску, стійку роботу методів розрахунку параметрів газопотоків.

In this paper, we consider problems of calculation of parameters of unsteady processes when switchings which are used in gas movement management. We have offered algorithms of formation of an order of switchings. We have also offered algorithms which provide, at considerable fluctuations of an expense and pressure, firmness of methods of calculation of parameters of gas of streams.

  1. Селезнев В. Е., Алешин В. В., Клишин Г. С. Методы и технологии численного моделиро- вания газопроводных систем. – М.: Едиториал УРСС, 2002. – 448 с.
  2. Притула М., Лопух Н., П’янило Я., Савула Я. Алгоритми розрахунку параметрів течії газу в трубопроводах (2) // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів, 2009. – № 616. – С. 159–165.
  3. Панкратов В.С., Дубинський Ф.В., Сиперштейн Б.И. Информа- ционно- вычислительные системы. – Л.: Недра, 1988. – 246 с.
  4. Сарданашвили С.А. Расчетные методы и алгоритмы (трубопроводный транспорт газа). – М.: ФГУП Изд-во РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина, 2005. – 577 с.