Properties of self-compacting concrete with basalt fiber

Poznyak O. R. Properties of self-compacting concrete with basalt fiber / O. R. Poznyak, I. I. Kirakevych, M. S. Stechyshyn // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". - 2014. - № 781. - С. 149-154.

Authors: 

Poznyak O.R., Kirakevych I.I., Stechyshyn M.S.

A study of the rheological properties of self-compacting fiber reinforced concrete mixtures with additives of modifiers and microfillers and performance characteristics of concrete based on these mixtures has been carried out.

1. Gołaszewski J. Wpływ zawartości popiołu lotnego wapiennego oraz zbrojenia rozproszonego na wybrane charakterystyki fibrobetonуw samozagęszczalnych civil and environmental engineering / Gołaszewski J., Ponikiewski T. //Budownictwo i inżynieria środowiska. - 2011. - N 2. –P. 281-287.
2. Bazanov S.M. Uluchshenye kachestva betona na osnove yspoljzovanyja smeshannыkh vydov volokon /S. M. Bazanov M.V. Toropova //[Elektronnyj resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.ibeton.ru.
3. Konstrukcijni materialy novogho pokolinnja ta tekhnologhiji jikh vprovadzhennja v budivnyctvo / Runova R.F., GhocV.I., Sanycjkyj M.A. ta in. – K.: UVPK „EksOb”, 2008. – 360 s.
4. CollepardiM. Innovative Concretes for Civil Engineering Structures: SCC, HPCandRPC / M. Collepardi // WorkshoponNewTechnologies and
Materials in Civil Engineering, 2003:Proc. – Milan (Italy), 2003. – P.1-8.
5. Surface treated polypropylene (PP) fibres for reinforced concrete /A.M. Lуpez-Buendнa,, M. D. Romero-Sбnchez, V. Climent, C. Guillem
//Cement and Concrete Research. – 2013. - № 54. – Р. 29–35.
6. Ghanbari A. Prediction of the plastic viscosity of self-compacting steel fibre reinforced concrete / Ghanbari A., Karihaloo B. L. // Cement and Concrete Research. – 2009. - № 39. – Р. 1209–1216.
7. SzwabowskiJ. Technologia betonu samozageszczalnego / J. Szwabowski, J. Golaszewski. Krakov: Stowarzyszenie Producentov Cementu, 2010. – 160 p.
8. Runova R.F. Formuvannja mezostruktury vysokomicnykh betoniv / Runova R.F., Trojan V.V., Tovstonis V.V. // Naukovo-tekhnichnyj zbirnyk „Budiveljni materialy, vyroby ta sanitarna tekhnika”. – Vypusk 35. – 2010. – S. 25-29.
9. Kirakevych I.I. Samoushhiljnjuvaljni betony z vysokymy ekspluatacijnymy vlastyvostjamy / Kirakevych I.I., Poznjak O.R., Marushhak U.D. // Visnyk Nacionaljnogho universytetu “Ljvivsjka politekhnika”. “Teorija i praktyka budivnyctva”. – 2011. – №.697 - S.138-144.