Effect of Modified Bitumen on Physico-Mechanical Properties of Asphalt Concrete

Authors: 

Mykhailo Nykypanchuk, Yurii Hrynchuk and Mykola Olchovyk

The investigation results of type B fine asphalt concrete and its form modified by rapeseed oil epoxide are represented. The efficiency of ERO addition and its positive effect on the physico-mechanical properties of asphalt concrete has been established.

[1] Besarab O., Prokopenko Yu., Khrystych M. and Mozgovyi V.: Bezpeka Dorogn. Rukhu Ukrainy, 1999, 5, 15.
[2] Zhdanyuk V., Kostin D. and Volovyk O.: Naukovo-Vyrovbychyi Zh., 2011, 223, 38.
[3] Grynchuk Yu. and Nykypanchuk M.: Visnyk Nats. Univ. Lviv. Polytechn., 2011, 700, 474.
[4] Sumishi Asphaltbetonni i Asphaltobeton Dorogniy i Aerodromnyi. Technichni Umovy: DSTU B V.2.7-119-2011. Kyiv 2012.
[5] Budivelni Materialy. Bitumy Dorogni Modifikovani Polimeramy. Technichni Umovy: DSTU B V.2.7-135:2007.
[6] http://www.mnt.ee/bra/conference27/papers/27BRC_AA_Kishchinsky.pdf
[7] Rudenskyi A. and Nikonova O.: Mosty i Dorogi, 2011, 26, 287.