OPERATIONAL STATE, RECONSTRUCTION AND TEST RESULTS OF RECONSTRUCTED HIGHWAY OVERPASS

2017;
: 66-77
1
Lviv Polytechnic National University, GNDL-88
2
Lviv Polytechnic National University, GNDL-88

The small and medium span bridges constructed in the 50-60s of the last century with span structures of prefabricated reinforced concrete beams according to the typical project of 1956 year currently do not meet modern exploitative requirements and require reconstruction with bringing of their technical characteristics in accordance to the requirements of the current design norms for new bridges. The design and technical condition of the bridge with span structures built in the 60s of the last century by the TP-56 and the constructive decisions of its reconstruction with the expansion of the span structure by using developed in GNDL-88 of Lviv Polytechnic National University the construction of the collapsible-monolithic superimposed plate with simultaneous strengthening of beams by changing their static scheme from freely adjoining to jamming on supports are described. Static tests of the span structure after the reconstruction confirmed the effectiveness of the adopted design solutions and sufficient load-carrying capacity of the reconstructed bridge to perceive normalized temporary loads A15 and NK-100.

1. Sporudy transportu. Mosty ta truby. Osnovni vymogy proektuvannja [Transport buildings. Bridges and pipes. Basic design requirements]. (2009). DBN V.2.3-22:2009. Kyiv: Minregionbud Ukrai’ny [in Ukrainian]. 73 p. 2. Sporudy transportu. Mosty ta truby. Obstezhennja i vyprobuvannja [Transport buildings. Bridges and pipes. Inspection and testing.]. (2009). DBN V.2.3-6:2009. Kyiv: Minregionbud Ukrai’ny [in Ukrainian]. 31 p. 3. Kvasha V. G. Obstezhennja ta vyprobuvannja avtodorozhnih mostiv [Inspection and testing of road bridges]. – Lviv, National University “Lviv Polytechnic”, 2002. 102 p. 4. Kvasha V. H. Rozshyrennya zbirnykh zalizobetonnykh prol’otnykh budov z bahatoryadkovoyu karkasnoyu armaturoyu zalizobetonnoyu nakladnoyu plytoyu [Expansion of precast reinforced concrete span structures with multi-row frame reinforcement by reinforced concrete slab]. Resursoekonomni materialy, konstruktsiyi, budivli ta sporudy. Rivne. 2000, vol. 4, pp. 205–213. (In Ukrainian). 5. Kvasha V. H., Saliychuk L. V., Rachkevych V. S., Semaniv L. Ya. Vidnovlennya avtodorozhn’oho mosta pislya naslidkiv poveni z rozshyrennyam i pidsylennyam prol’otnoyi budowy [Restoration of the road bridge after the effects of flood with the expansion and strengthening of the spatial structure]. Resursoekonomni materialy, konstruktsiyi, budivli ta sporudy. Rivne. 2008, vol. 16, pp. 342–350. (In Ukrainian). 6. Kvasha V. H., Rachkevych V. S. Analiz rozpodilu tymchasovoho navantazhennya mizh balkamy prol’otnoyi budovy za rezul’tatamy naturnykh vyprobuvan’ [Analysis of the distribution of the temporary load between the beams of the span structure according to the results of full-scale tests]. Visnyk Teoriya i praktyka budivnytstva. Lviv, National University “Lviv Polytechnic”. 2008, vol. 627, pp. 122–128. (In Ukrainian). 7. Kvasha V. H., Koval’chyk T. P., Muryn A. Ya., Polets’ V.M., Saliychuk L. V. Rekonstruktsiya mis’koho shlyakhoprovodu z rozshyrennyam prol’otnoyi budovy zbirno-monolitnoyu nakladnoyu plytoyu [Reconstruction of the city overpass with the expansion of the span structure with a monolithic superimposed slab]. Visnyk Teoriya i praktyka budivnytstva. Lviv, National University “Lviv Polytechnic”, 2010, vol. 662, pp. 208–216. (In Ukrainian). 8. Kvasha V. H., Saliychuk L. V., Rachkevych V. S. Rozshyrennya prol’otnoyi budovy avtodorozhn’oho mosta z yiyi pidsylennyam zminoyu statychnoyi skhemy bez vlashtuvannya deformatsiynykh shviv [Extension of the span structure of the road bridge with its strengthening by changing the static scheme without the arrangement of deformation seams]. Resursoekonomni materialy, konstruktsiyi, budivli ta sporudy. Rivne. 2011, vol. 21, pp. 582–589.
(In Ukrainian). 9. Matarov I. A., Smirnova L. S., Shilina A. L. Sbornye zhelezobetonnye mosty s mnogoryadnoi svarnoi armaturoi [Precast reinforced concrete bridges with multi-row frame reinforcement]. Moscow, Avtostroiizdat Publ. 1959. 186 p. 10. Rachkevych V. S., Kvasha V. H. Ekspluatatsiynyy stan ta efektyvni systemy vidnovlennya zbirnykh zalizobetonnykh prol’otnykh budov z bahatoryadovoyu karkasnoyu armaturoyu [Exploitative condition and effective systems of rebuilding precast reinforced concrete span structures with multi-row frame reinforcement]. Resursoekonomni materialy, konstruktsiyi, budivli ta sporudy. Rivne. 2009, vol. 18, pp. 521–523. (In Ukrainian). 11. Rachkevych V. S. Doslidzhennya prostorovoyi roboty zalizobetonnoyi perekhresno-rebrystoyi balkovoyi prol’otnoyi budovy do ta pislya rozshyrennya i pidsylennya nakladnoyu plytoyu [Investigation of the spatial work of reinforced concrete cross-ribbed beam span structure before and after extension and strengthening by the superimposed slab]. Visnyk Teoriya i praktyka budivnytstva. Lviv, National University “Lviv Polytechnic”. 2015, vol. 823, pp. 270–280. (In Ukrainian). 12. Saliychuk L. V., Kvasha V. H. Zastosuvannya kleyesterzhnevykh ankeriv pry rekonstruktsiyi mostiv [Application of adhesive anchors during bridges’ reconstruction]. Dorohy i mosty. Kyiv. 2009, vol. 9, pp. 220–227. (In Ukrainian).  13. Proletnye stroeniya zhelezobetonnye, sbornye s karkasnoi armaturoi periodicheskogo profilya [Reinforced concrete span structures, precast with periodic profile frame reinforcement]. Tipovye proekty sooruzhenii na avtomobil’nykh dorogakh [Typical projects of structures on highways.]. Vol. 56. Moscow, Stroiizdat Publ. 1958. 56 p.