Controlling the costs of industrial enterprises innovative processes

Автори: 
V.Ya. Havran, O.I. Hrytsai, M.I. Havran

Lviv Polytechnic National University

The nature of controlling the innovative processes costs at industrial enterprises is revealed. It is shown how to improve the controlling of the innovative processes costs using budgeting. There is developed a scheme for correlating analytical and synthetic information while forming the price and making planned estimated calculations as a part of the design estimate documentation. The planned contract  estimate  and  schemes  of  financing  the  innovation  project  are  determined  by  using  the normative method of calculating the estimated costs of the project. 

1.  Бородкін  О.С.  Про  формування  та  облік  собівартості  продукції  в  ринкових  умовах  // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – С. 32–41 2. Гнилицька Л. Удосконалення обліку витрат на освоєння і розробку нової продукції в приладобудуванні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. –  №  10.  – С.  45–48.  3.  Ефремов  А.В.  Учетные  системы  управления  затратами  на  инновации  // Экономический  вестник  Ростовского  государственного  университета.  –  2006. – №  4.  – Ч.  2.  –  С. 105-109. 4. Кантаєва О. В. Напрями розвитку методики бухгалтерського обліку інноваційної діяльності підприємства // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 5. – С. 18–28. 5. Кантаєва О.В. Питання  розвитку  теорії  та  практики  обліку  і  аналізу  інноваційної  діяльності  підприємств  // Бухгалтерський  облік  і  аудит.  –  2009.  – №  4.  – С.  25–31.  6.  Костирко  Р.О.  Організація внутрішнього  контролю  в  управлінні  витратами  машинобудівного  підприємства: монографія  / Костирко Р.О., Щеголькова С.В. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 296 с. 7. Озеран В.О., Гик В.В. Методичні підходи до бюджетування витрат на інноваційні процеси. – Режим доступу: http://www.ztu.edu.ua/ua/science/conference/files/world_bok_2013/Ozeran_....  8.  Пустовіт  А. Облік витрат на освоєння нових видів продукції // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 10. – С. 40–44. 9. Типове положення з планування, обліку калькулювання собівартості науково-дослідних та  дослідно-конструкторських  робіт:  постанова  КМУ  №  830 від  20.07.1996 р. (із  змінами, внесеними Постановою № 946 від 10.07.2002 р.).