Контролювання витрат на інноваційні процеси промислового підприємства

Authors: 

V.Ya. Havran, O.I. Hrytsai, M.I. Havran

Lviv Polytechnic National University

Розкрито суть контролювання витрат на інноваційні процеси промислових підприємств. Вдосконалено контролювання витрат на інноваційні процеси, використовуючи бюджетування. Розроблено схему взаємозв’язку аналітичної та синтетичної інформації під час формування ціни і складанні планового кошторисного розрахунку в складі проектно-кошторисної документації. Плановий контрактний кошторис та схеми фінансування інноваційного проекту визначають, використовуючи нормативний метод розрахунку кошторисної вартості проекту.

1.  Бородкін  О.С.  Про  формування  та  облік  собівартості  продукції  в  ринкових  умовах  // Бухгалтерський облік і аудит. – 2002. – С. 32–41 2. Гнилицька Л. Удосконалення обліку витрат на освоєння і розробку нової продукції в приладобудуванні // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. –  №  10.  – С.  45–48.  3.  Ефремов  А.В.  Учетные  системы  управления  затратами  на  инновации  // Экономический  вестник  Ростовского  государственного  университета.  –  2006. – №  4.  – Ч.  2.  –  С. 105-109. 4. Кантаєва О. В. Напрями розвитку методики бухгалтерського обліку інноваційної діяльності підприємства // Бухгалтерський облік і аудит. – 2008. – № 5. – С. 18–28. 5. Кантаєва О.В. Питання  розвитку  теорії  та  практики  обліку  і  аналізу  інноваційної  діяльності  підприємств  // Бухгалтерський  облік  і  аудит.  –  2009.  – №  4.  – С.  25–31.  6.  Костирко  Р.О.  Організація внутрішнього  контролю  в  управлінні  витратами  машинобудівного  підприємства: монографія  / Костирко Р.О., Щеголькова С.В. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2009. – 296 с. 7. Озеран В.О., Гик В.В. Методичні підходи до бюджетування витрат на інноваційні процеси. – Режим доступу: http://www.ztu.edu.ua/ua/science/conference/files/world_bok_2013/Ozeran_....  8.  Пустовіт  А. Облік витрат на освоєння нових видів продукції // Бухгалтерський облік і аудит. – 2000. – № 10. – С. 40–44. 9. Типове положення з планування, обліку калькулювання собівартості науково-дослідних та  дослідно-конструкторських  робіт:  постанова  КМУ  №  830 від  20.07.1996 р. (із  змінами, внесеними Постановою № 946 від 10.07.2002 р.).