Issue 1, Number 799(2), 2014

In this Number

(31 papers)
N.M. Danylevych, M.Ya. Yastrubskyy, K.A. Sydorchuk
16-21
G.R. Kopets, G.V. Rachynska, A.V. Dzyubina
58-64
U.I. Motorniuk, N.R. Stasyuk
75-81
V.Ya. Havran, O.I. Hrytsai, M.I. Havran
168-173
H.M. Zakharchyn, N.P. Lyubomudrova
179-183