Issue 1, Number 799(2), 2014

In this Number

(31 papers)

N.M. Danylevych, M.Ya. Yastrubskyy, K.A. Sydorchuk

16-21

G.R. Kopets, G.V. Rachynska, A.V. Dzyubina

58-64

U.I. Motorniuk, N.R. Stasyuk

75-81

V.Ya. Havran, O.I. Hrytsai, M.I. Havran

168-173

H.M. Zakharchyn, N.P. Lyubomudrova

179-183