Innovative approaches to development of cellular communication companies

Authors: 

G.R. Kopets, G.V. Rachynska, A.V. Dzyubina

Lviv Polytechnic National University, Management of Organizations Department

The innovative approaches to the development of cellular communication operators’ activities are considered. Application of modern management concepts and market strategies aimed at improving the efficiency of using resources by the cellular communication companies is advisable. The role of intellectual and innovative growth and informatization in the telecommunications sector of the Ukrainian economy is justified. The arguments to support feasibility and advantages of implementing trunk telecommunication networks are provided.

1. Ажажа М.А. Інтелектуалізація  економіки: інноваційний  і  людський  потенціал  в  умовах глобалізації  /  М.А.  Ажажа  //  Вісник  Національного  університету “Львівська  політехніка” “Проблеми  економіки  та  управління”.  –  Львів:  Видавництво  Національного  університету “Львівська політехніка”. – 2008. – № 8. – С. 11–17. 2. Антоненко Л.А. Технологічна безпека України у  глобальному  просторі  XXI  сторіччя  /  Л.А.  Антоненко,  К.А.  Дера  //  Вісник  Національного університету “Львівська політехніка” “Проблеми економіки та управління”. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”. – 2008. – № 8. – С. 18–23. 3. Сухоруков А. Інноваційна  парадигма  економічного  розвитку  України  /  А.  Сухоруков  //  Економіка  України.  –  2006. – № 7. – С. 92. 4. Федулова Л. Організаційні інновації в системі забезпечення інноваційного розвитку  регіонів  України  /  Л.  Федулова  //  Управлінські  інновації.  –  2012.  – №  2.  – С.  31–44.  5.  Патора  Р.  Інновації  та  логістика  товарів:  Монографія  /  Н.  Чухрай,  Р.  Патора.  – Львів: Видавництво  Національного  університету “Львівська  політехніка”.  –  2001.  –  264 с.  6.  Бжуска  Я. Інноваційні  моделі  бізнесу  /  Я.  Бжуска  //  Вісник  Національного  університету “Львівська політехніка” “Проблеми  економіки  та  управління”.  –  Львів:  Видавництво  Національного університету “Львівська  політехніка”.  –  2008.  – №  8.  – С.  29–35.  7.  Колос-Мазурик  Л.А.  Вплив особливостей конкурентного середовища в галузі стільникового зв’язку на цінову політику фірм-операторів  /  Л.А.  Колос-Мазурик  //  Вісник  Національного  університету “Львівська  політехніка” “Проблеми  економіки  та  управління”.  – Львів: Видавництво Національного  університету “Львівська політехніка”. – 2001. – № 425. – С. 156–161. 8. Мамчин Р.О. Особливості розвитку ринку мобільного зв’язку в Україні / Р.О. Мамчин, І.І. Ісакович, І.І. Мархевка // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/16806/1/164-Mamchyn-267-2...  9.  Богатирьов  А.М. Організація  інноваційного  розвитку  оператора  мобільного  зв’язку  / А.М. Богатирьов, Є.В. Грязних // [Електронний  ресурс].  – Режим  доступу:  http://www.vlp.com.ua/files/62_1.pdf  10.  Alianse  strategiczneprzedsiębiorstw.  Praca  zbiorowa  pod  redakcią  Krzstyny  Kowalskiey.  – Dąbrowa Górnicza.  Wyższa  Szkola Biznesu w Dąbrowie Górniczej  – 2001.  – 160 s.  11. Македон В.В. Стратегії формування  інтегрованих структур  міжнародних  корпорацій  у  результаті  злиття  і  поглинання  / В.В. Македон [Електронний ресурс].  – Режим  доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vamsu_econ/2011_1/Makedon.htm  12. Венгерська  Н.С.  Проблеми  розвитку  сфери  послуг  як  складової  національного  господарства  /  Н.С. Венгерська // Бізнес Інформ. – 2009. – № 11. – Т.1. – С. 19–21. 13. Дерев’янко І.В. Сфера послуг: сутність, структура  та  чинники  формування  попиту  /  І.В.  Дерев’янко  //  Наукові  записки  Національного університету “Острозька академія”. – 2013. – Вип. 21 (Серія: Економіка). – С. 12–16. 14. Kopets H. Application of Modern Concepts to Improving Resource Management at Cellular Communication Companies / H. Kopets  //  Proceedings  of  International  Conference  on Modern  Problems  of  Telecommunications,  Computer Science  and  Engineers  Training,  February  24–28th,  2004, Lviv-Slavsko, Ukraine.  – Р.  544.  15. Чухрай Н. Логістичне  обслуговування:  підручник  /  Н.  Чухрай.  – Видавництво  Національного  університету “Львівська політехніка”, 2006. – 292 с.