METHODOLOGICAL AND INVESTMENT SUPPORT FOR DEVELOPMENT INNOVATIVE POTENTIAL OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

2022;
: 106-118
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University

Purpose – The purpose of this study is to develop a strategy for improving the innovation of domestic industrial enterprises in modern conditions. The basis for solving this problem is a deep retrospective analysis of innovation in Ukraine in terms of investment sources and areas of expenditure on innovation of industrial enterprises.

Design/methodology/approach – In the article, the authors used the method of literature review to justify the importance of implementing a strategic map of the development of innovation potential of domestic industrial enterprises. On the basis of the retrospective analysis of innovation activity in Ukraine for 2000-2020 in the planes of sources of investment and directions of expenses the problem questions are defined and perspective directions of development of the industrial enterprises are defined. The use of statistical tools for the analysis of statistical data confirmed the correctness of the conclusions and the feasibility of applying the proposed measures to develop the innovative potential of industrial enterprises.

Findings – The strategic map of development of innovative potential of industrial enterprises in Ukraine is developed, the basic components are defined and their weight is qualitatively estimated. The hypothesis of the existence of problems in organizing innovation in Ukraine is proved, which is confirmed by the results of a retrospective analysis of the structure of sources of funding and costs of innovation. Based on the analysis of statistical data that reflect the state of support for innovation in Ukraine, identified the main problems in this area and possible ways to solve them.

Practical implications – The result of the study were conclusions about the nature and features of innovation potential of the enterprise, obtained on the basis of systematization and generalization of scientific and methodological developments, as well as analysis of statistical data in the context of the developed model of innovation potential of industrial enterprises. The results of this study are of interest to specialists of public administration, economists, top managers of industrial enterprises, who seek to improve strategies for developing the innovative potential of industrial enterprises in order to increase their competitiveness in the market.

Originality/value – This study developed a strategic map for the development of innovation potential of industrial enterprises. Carrying out research of statistical data for the period 2000-2020 according to the developed model of management of innovative activity the basic problems of the organization of innovative activity at the industrial enterprises of Ukraine have been defined and the directions of their decision are offered.

1. Blauh M., Haman M. (2011) Upravlinnia innovatsiiamy: Ukraina ta zarubizhnyi dosvid [Innovation management: Ukraine and foreign experience]. K.: Viktoriia.
2. Buzhanska K.O. (2009) Deiaki skladovi teoretyko-metolohichnoi bazy innovatsiino-tekhnolohichnoi modernizatsii [Some components of the theoretical and methodological basis of innovation and technological modernization]. Visnyk ZhDTU[Bulletin of ZhSTU] , 4 202-207.
3. Valinkevych N.V. (2012) Upravlinnia potentsialom ta rozvytok pidpryiemstv na osnovi modernizatsii. [Capacity management and enterprise development based on modernization] Visnyk Chernivetskoho torhovo-ekonomichnoho instytutu [Bulletin of the Chernivtsi Trade and Economic Institute], 1(45) 128-134.
4. Volodin S.A., Chekamova O.I. (2017) Teoretychni zasady formuvannia i realizatsii innovatsiinoho potentsialu v rozvytku ekonomiky [Theoretical principles of formation and realization of innovation potential in economic development] Ekonomika APK [Economics of AIC] 5. 65-72. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/E_apk_2017_5_12. (ISSN 2413-2322 (Online) ISSN 2221-1055 (Print))
5. Voloshchuk, L.O., Kirsanova, V.V., and Filyppova, S.V. (2014). Analitychni instrumenty upravlinnia innovatsiinym rozvytkom promyslovoho pidpryiemstva [Analytical tools of innovative development of industrial enterprises]. Odesa: ONPU; Tsentr analitychnykh doslidzhen ta ekspertyz [Center for Analytical Research and Expertise], 2014.
6. Predstavnytstvo YeS v Ukraini [EU Delegation to Ukraine] (2011) Innovatsii v Ukraini: propozytsii do politychnykh zakhodiv [Innovation in Ukraine: proposals for policy measures]. Proekt YeS "Vdoskonalennia stratehii, polityky ta rehuliuvannia innovatsii v Ukraini" ["Improvement of strategies, policies and regulation of innovation in Ukraine"]. K. : Feniks.
7. Voinarenko M.P., Cherep A.V., Oleinikova L.H., Cherep O.V. (2010) Innovatsiinyi rozvytok promyslovykh pidpryiemstv: analiz ta otsinky [ Innovatsiinyi rozvytok promyslovykh pidpryiemstv: analiz ta otsinky]. Khmelnytskyi: KhNU.
8. Ischuk S. O. (2006) Vyrobnychyi potentsial promyslovykh pidpryiemstv: problemy formuvannia i rozvytku [Industrial potential of industrial enterprises: problems of formation and development: monograph]. Lviv: IRDNA of Ukraine [ IRD NAN Ukrainy].
9. Kasyuk O. M., Batik A. Yu. (2007) Potentsial pidpryiemstva: Formuvannia i otsinka [Enterprise potential: formation and evaluation]. Nauka i ekonomika: Naukovo-teoretychnyi zhurnal Khmelnytskoho ekonomichnoho universytetu [Science and Economics: Journal of Khmelnytsky Economic University]. 2 (6), 57-64.
10. Lisovska L.S. (2020) Formuvannia system vzaiemodii u innovatsiinykh protsesakh: kontseptsiia nalahodzhennia ta instrumenty otsiniuvannia [Formation of interaction systems in innovation processes: the concept of adjustment and evaluation tools].  Lutsk : Vezha-Druk.
11. Marchenko V.M., Tsvirkun A.S. (2017) Systema upravlinnia innovatsiinym potentsialom na promyslovykh pidpryiemstvakh [Innovative potential management system at industrial enterprises]. Ekonomichnyi visnyk NTUU «KPI» [Economic Bulletin of NTUU «KPI»], 411-417. Retrieved from: URL: http://ela.kpi.ua/ bitstream/123456789/22386/1/EV2017_411-417.pdf. (DOI: 10.20535/2307-5651.14.2017.108725)
12. Maslak O.I., Kviatkovska L.A. (2010) Systema pokaznykiv otsinky innovatsiinoho potentsialu promyslovykh pidpryiemstv [The system of evaluation indicators of industrial enterprises innovative potential]. Efektyvna ekonomika [Effective Economics]. Retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=298
13. Ulyanova L., Chaika Y. Innovatsiini aspekty staloho rozvytku ekonomiky Ukrainy [Innovative aspects of sustainable development of the economy of Ukraine] Ekonomichnyi analiz  [Economic Analysis], 31 (1), 218-226. (ISSN 1993-0259 (Print). ISSN 2219-4649   DOI: https://doi.org/10.35774/econa2021.01.218 ).
https://doi.org/10.35774/econa2021.01.218
14. Novakivskyi I.I., Lushchak N.S., Borbulevych V.Z. (2016) Perspektyvy modernizatsii vitchyznianykh promyslovykh pidpryiemstv [Perspectives of modernization of domestic industrial enterprises] Marketynh i menedzhment innovatsii [Marketing and innovation management]. 3, 230-245.
15. Omelchak H.V. Kontseptualni osnovy rozvytku innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstv [Conceptual bases of development of innovative potential of enterprises] Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekoomika ta pidpryiemnytstvo [State and Regions. Series: Economics and Entrepreneurship] . 2(77), 113-118.
16. Petrovych Y.M., Prokopyshyn-Rashkevych L.M. (2010) Innovatsiinyi potentsial upravlinnia orhanizatsiieiu [Innovative potential of organization management], Lviv: Vyd-vo Lvivskoi politekhniky [Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House].
17. Stanasiuk N.S. (2019). Rozvytok promyslovoho potentsialu: ekonomichne otsiniuvannia, prostorovi aspekty ta derzhavne upravlinnia [Industrial potential development: economic evaluation, spatial aspects and public administration]. Lviv, Vyd-vo Lvivskoi politekhniky [Lviv Polytechnic Publishing House]. (Код 978-966-941-151-8)
18. Heits V.M., Semynozhenko V.P., Kvasniuk B.Ye. (2007) Innovatsiino-tekhnolohichnyi rozvytok ekonomiky [ Innovation and technological development of the economy]. Stratehichni vyklyky XXI stolittia suspilstvu ta ekonomitsi Ukrainy [Strategic challenges of the XXI century to the society and economy of Ukraine]. K. : Feniks.
19. Farat O.V., Rusyn-Hrynyk R.R. (2010) Formuvannia struktury innovatsiinoho potentsialu pidpryiemstva ta osoblyvosti upravlinnia yoho rozvytkom [Formation of innovative potential structure of enterprise and features of management of its development]. Lvivskyi natsionalnyi politekhnichnyi universytet [Lviv National Polytechnic University]. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/18782/1/57-273-278.pdf
20. Fedulova L.I., Shovkun I.A. (2009) Pidkhody do formuvannia diievoi innovatsiinoi stratehii Ukrainy [Approaches to the formation of an effective innovation strategy of Ukraine] Nauka ta innovatsii [Science and Innovation]. 5 (3), 5-15.
21.Fedulova L.I. (2011) Naukovo-tekhnolohichnyi protses v Ukraini: Tendentsii v kryzovykh sytuatsiiakh [Scientific and technological process in Ukraine: Trends in crisis situations], Ekonomist [Economist]. 1, 24-28.
22. Statystychni dani Derzhavnoho komitetu Statystyky Ukrainy [Statistical data of the State Statistics Committee of Ukraine]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/