Aspects of modernization of micro enterprises sector by involving a new methods of management by creation of net structure

Автори: 
Danuta Janczewska

Social Academy of Science in Lodz, Poland Management Faculty, Department of Marketing and Logistic 

The article discusses issues concerning creation of a new method of management of micro enterprises as the answer to growing globalization processes and marginalization of small and micro enterprises in SMEs. The pressure of surrounding environment that affects the activities of SMEs is the main barrier for developing micro enterprises. They do not have enough potential and cannot compete with big enterprises and international enterprises. The present methods of management are created on the experience of big companies that realize the global market goals. It is very difficult to bring the methods and techniques of management applied in big organizations into micro enterprises having several employees. The article presents the possibilities of modernization of micro enterprises sector by creating micro enterprises net structures. The author’s own research conducted in 2000-2009 allowed to identify the effects from development of the new form of cooperation between micro enterprises in net structures.  

1. Abt S. (1998), Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo PWE, Warszawa. 
2. Cheryl L. Adkins, Steven A. Samaras, Sally W. Gilfillan, and Wayne E. McWee (2013), The Relationship between Owner Characteristics, Company Size, and the Work—Family Culture and Policies of Women-
Owned Businesses, Journal of Small Business Management 2013 51(2), pp. 196–214.
3. Balcerowicz E. (2009), Mikro przedsiebiorstwa w Polsce na tle Unii Europejskiej,(Microenterprises in Poland as comparison with EU) [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, [red:] A. Ż ołnierski, Wyd. PARP, Warszawa. 
4. Bendyk E. (2013), Innowacje w kryzysie. Paradoksy rozwoju.[w:] Świt innowacyjnego społecze ństwa, (red.) P. Zadura- Lichota, Wydawnictwo PARP, Warszawa. 5. Bojewska B. (2006), Istotne uwarunkowania działalności mikro przedsi ębiorstw,(The main conditions of activity of micro enterprises) Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeci ńskiego, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 427, s. 59. 
6. Arkusz Informacyjny SBA Polska 2010/2011 za http://et-europa. eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/countries-sheets/2010-2011/poland. een. pdf, dostęp 20.11.2012. 
7. Bartle Ph. (2010) Micro Enterprise Marketing, http://cec.vcn. bc. ca/cmp/modules/mic-mrk. htm — dost ęp 10.07.2013. 
8. Białoń L., Janczewska D.(2010), Strategie innowacyjne, (Innovative Strategies)[w:] Zarządzanie działalności ą innowacyjną,[red.:] L. Biało ń, Wydawnictwo Placet, Warszawa. 
9. Daszkiewicz M. (2008), Jednostki badawczo- rozwojowe jako źródło innowacyjności w gospodarce i pomoc dla małych i średnich przedsi ębiorstw,(The Science- Research Institutions as Source of Innovations in Economy and Help for SMEs) PARP, Warszawa. 
10. U. F. Ernst (2004) Hidden Sources of Growth. Looking at Microenterprises Through th Competitiveness Lens: A Review of Evidence, Accelerated Microenterprise Advancement Project- AMAP, USAID, USA. 
11. Gasa Z. B. (2012), Measuring the competitiveness of small, medium and micro enterprises contractors, Metropolitan University, 2012. 
12. Gierszewska G., Romanowska M. (2003), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Wyd. PWE, Warszawa. 13. H. Hairuddin, N. L. Noor, E. S. Kassim (2012), Developing Therapy-Based IT AdoptionModel for Microenterprises, IBIMA PublishingJournal of Innovation Management in Small & Medium Enterprises Vol. 2012 (2012), Article ID 271072, Centre for Applied Management Studies, Faculty of Business Management, Universiti Teknologi,MARA, Selangor, Malaysia. http://www.ibimapublishing. com/journals/JIMSME/jimsme. html — data dostepu 20.03.2013. 
14. International Organization of Employers (2009), SMEs and the crisis implications for employers´ organizations. IOE Information Paper. 
15. Jagoda H. (2003), Współdziałanie i konkurencja przedsi ębiorstw- relacje, formy, skutki,[w:] W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych, (red.) J. Czarnota, M. Moszkowicz, Wyd. politechnika Cz ęstochowska, Częstochowa. 
16. Janczewska D. (2009), Model zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie — jako efekt transferu wiedzy ze sfery nauki do przemysłu (Model of Management of Innovation in Enterprise as Effect of Knowledge Transfer fromScience into Industry) w:,Szkoły wy ższe kreatorem innowacji w gospodarce«(red.) Marcinkowski R., Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. 
17. Janczewska D. (2012) Zarz ądzanie marketingowo-logistyczne jako element konkurencyjności przedsi ębiorstwa z grupy MSP (The Marketing&Logistic Management as Competitiveness Element), «Zarz ądzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie» Nr 1 (10), Wydawnictwo AHE, Łódź, ss.49-62. 
18. Janczewska D.(2011), Działania logistyczne wspierające transfer wiedzy ze sfery B+R do sektora MSP (The Logistic Activities Supporting of knowledge transfer from R&D into SMEs), «Przedsi ębiorczość i Zarz ądzanie», Tom XII, zeszyt 13-2011, SWSPiZ w Łodzi, Łód ź. 
19. Johann M.(2013), Strategia budowania relacji w przedsi ębiorstwie sieciowym, Post ępy techniki Przetwórstwa Spożywczego, Nr 1/2013, Tom 23/42, ss.133-136, Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie, Warszawa. 
20. Juchniewicz M. (2009), Konkurencyjno ść przedsiębiorstw- uj ęcie mezoekonomiczne (Competitiveness of businesses- shot mesoeconomic), Uniwersytet Mazursko-Warmiński, Olsztyn. 
21. Kempny D.(2009) Obsługa klienta jako podstawa konkurencyjności firm w ła ńcuchach dostaw (Client Service as Ground of Competitiveness of Enterprises in Distribution Chaines) [w:] Logistyka [red.:] Kisperska- Moroń D., Krzy żaniak S., Wydawnictwo Biblioteka Logistyka, Poznań. 
22. K ędzierska A.(2005) Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez fuzje i przejęcia, [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle Strategii Lizbońskiej, CeDeWu, Warszawa. 
23. C. Kirby, N. Brosa (2011), Logistics as a Competitiveness Factor for Small and Medium Enterprises in Latin America and the Caribbean, Inter-American Development Bank Capital Markets and Financial Institutions Division DISCUSSION PAPER No. IDB-DP-191, Santo Domingo, Dominican Republic http://idbdocs. iadb. org/wsdocs/getdocument. aspx?docnum=36592936 — data dostępu 10.08.2013. 
24. Kokoci ńska M. (2012), Małe i ś rednie przedsiębiorstwa w gospodarkach europejskich, Metody badawcze, Dekompozycja sektorowa, Profile krajów, (Small and Medium Enterprises in European Economies) Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań. 
25. Koszałka J.(2011), Doradztwo dla strategii rozwoju innowacyjnego w MSP (Consulting for Innovative Development Strategy in SMEs), PARP, Gdańsk. 
26. Lisowska R. (2013), Competitive Advantages of Small and Medium- sized Enterprises Located in Developed and Marginalized Areas- comparative analysis, Przedsiębiorczość i Zarz ądzanie, Wydawnictwo SAN, Tom XIV, zeszyt 6. 
27. Lukasova R., Bajdak A.(2009), Relationship Marketing in Micro an Small Enterprises and Local Authorities- International Comparison, Prace Naukowe Akademia Ekonomiczna w Katowicach, 2009/ 324.
28. Łupicka A. (2013), Sieci logistyczne. Teorie, modele, badania. Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań. 
29. L. Morales, S. Qureshi (2010), Investigating the Effects of IT Adoption between Micro- Enterprises from Ethnic 
Community in the United States, University of Nebraska, Third Annual Workshop, Saint Louis, USA, December 12, 2010. 
30. Piasecki B. (red.) (2001), Ekonomika i zarządzanie małą firm ą, PWN, Warszawa-Łódź.
31. Pi ątkowski M. (2012), Factors Strenghtening the Competitive Position of SME Sector Enterprises. An Poland Example, Procedia-Social and Behavioral Sciences 58 (2012) 269-278, www.sciencedirect. com — data dostępu 15.07.2013. 
32. M. E. Porter,(2001, Porter o konkurencji, Wydawnictwo PWE, Warszawa. 
33. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2008, (2009), Ż ołnierski A.(red.), PARP, Warszawa. 
34. Report of Kronenberg´s Foundation,(2010), CitiBank, Warsaw. 
35. Shaw D. M. (2006), The Role of It Management Resources in the Development of Small Entrepreneurial Firm Customer Relationship Capabilities. «Academy of Entrepreneurship Journal,» Vol. 12, No. 1, 2006, ss. 19 — 33. 
36. Stankiewicz M. (2002), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjno ści przedsi ębiorstwa w warunkach globalizacji, (Competitiveness of Enterprises. Building of Competitiveness in Conditions of Globalization) TNOIK, Toru ń. 
37. Sułkowski Ł.(2012), Wieloznaczność kultury organizacyjnej, (Ambiguity of Organizational Culture) [w]: Szanse i zagro żenia rozwoju przedsi ębiorczości (red.) Ł. Prysi ński, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, Łód ź. 
38. Sułkowski Ł., Marja ński A. (2006) Determinanty przedsiębiorczości w biznesach rodzinnych — badania empiryczne,(Determinants of Entrepreneurship in family Business), [w:] Przedsi ębiorczość i innowacyjność . Wyzwania współczesności.[red.:] A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław. 
39. Stankiewicz M. (2005), Konkurencyjno ść przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjno ści przedsi ębiorstwa w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toru ń. 
40. Strategor (1995), Zarządzanie firm ą, struktury, to ż samość , (Management of company. Structure. Identity) PWE, Warszawa. 
41. Sulejewicz A. (2007), Partnerstwo strategiczne, kodelowanie współpracy przedsiębiorstw, Wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa. 
42. Szczepaniak I.(2009), Ocena konkurencyjno ści polskich producentów żywności po integracji z Unia Europejską, (Evaluation of Competitiveness of Polish Producers. Food after Integration with EU), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Ż ywnościowej, Pułtusk. 
43. Wolniakowska K. (2009), Budowanie konkurencyjności przez małe i średnie przedsi ębiorstwa [w:] Determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, [red.] M. Okr ęglicka, O. Ławińska, Seria Monografie nr 177, Wyd. Politechnika Cz ęstochowska, Częstochowa. 
44. Ż ołnierski A. (2009) Mikroprzedsiebiorstwa w Polsce na tle Unii Europejskiej, (Micro Enterprises in Poland in the Background of EU) [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, [red:] A. Ż ołnierski, Wyd. PARP, Warszawa. 
45.http://www.grupaotmuchow.pl/files/otmuchow/relacje_inwestorskie/rekomend... %20 %20DnB% 20NORD. pdf- data dostępu 1.09.2013. 
46. http://www.microreport#7/developmentalternativesinc./pdf — data dostępu 1.03.2012.