Levers of regional investment activity regulation: definition, differentiation, possibilities of use

Authors: 

T. V. Kulinich

The essence of levers of regulation and increased efficiency of investment activities in the region  is  determinated  in  terms  of  regional  economy,  management,  theory  and  practice  of investment.  Classification  of  levers  of  regional  investment  activities  regulation  is  proposed. There  are  revealed  two  main  methods  of  constructing  and  forming  levers  of  regional investment activities: one  focusing on structural changes in object-territorial  distribution of investments in the regional economy and the other detecting dependences of socio-economic transformation  dynamics  in  the  region  on  the  level  of  its  investing.  In  addition  there  are highlighted possibilities of controlling the effectiveness of using the investment activities levers in the region.

1. Keynesian and Hansen-Samuelson Multipliers. [Online]. Available: http://en.wikipedia.org/ wiki/Multiplier_ %28economics %29. [Accessed: Feb. 16, 2014]. 
2. Fisher, Irving. The Theory of Interest, Philadelphia: Porcupine Press, 1977 // Policonomics: Economics made simple. [Online]. Available: http://www.policonomics.com/irving-fisher/. [Accessed: Feb. 16, 2014]. 
3. Blank, I. A. Osnovy Investitsionnogo Menedzhmenta [Fundamentals of Investment Management]. Vol.11. Kiev, Elga, 2001. 536 p. 
4. Radcliffe, Brent. Can Keynesian Economics Reduce Boom-Bust Cycles? // June 14, 2009. [Online]. — Available: Investopedia Site, http://www.investopedia.com/articles/economics/08/ keynesian-
economics.asp. [Accessed: Feb. 16, 2014]. 
5. Pertsukhov V.I. Parametry razvitija investitzionnyh processov [Criteria of Investment Processes Development] / V.I. Pertsukhov [Online]. — Available: Obschestvo: politika, ekonomika, pravo. 2012, № 1. P.93—100, http://cyberleninka.ru/article/n/parametry-razvitiya-investitsionnyh-pro.... — [Accessed: Jan. 10, 2014]. 
7. Isaeva N. I. Investitsionnyiy Protsess v Ukraine na Sovremennom Etape [Investment Process in Ukraine at the Present Stage] / N. I. Isaeva // Biznes-Inform, 2012. #8. P. 28–30. 
8. Bandura, M. V. Problemy ta perspektyvy investytsiynogo zrostannya ekonomiky Ukrayiny [Problems and Prospects of Investment Growth of the Ukrainian Economy] / M.V. Bandura // Biznes-Inform, 2013. № 10. P. 50–54. 
9. Suhorukov, A. Problemy Pidvischennya Investytsiynoyi Aktyvnosti Regioniv [Problems of Increasing Investment Activity of Regions]/ A. Suhorukov // Ekonomika, 2005. № 8. P. 26. 
10 Chelnokov, I. V. Regionalnaya Ekonomika: Organizatsonno-Ekonomicheskiy Mehanizm Upravleniya Resursami Razvitiya Regiona [The Regional Economy: Organizational-Economic Mechanism of the Regional Development Resource Management] / I. V. Chelnokov, B. I. Gerasimov, V. V. Byikovskiy; Pod nauch. red. d-ra ekonom. nauk, prof. B. I. Gera-simova. — Tambov: Izd-vo Tamb. gos. tehn. un-ta, 2002. 112 p. 
11. Kulinich, T.V. Structural and Dynamic Investment Transformations as a Leverage of Ukrainian Western Region Stainable Development / T.V. Kulinich // Przedsiębiorstwo i Region — uwarunkowania vykorzystania funduszy unijnych w regionie i przedsiębiorstwie. № 3/2011. Rzeszow: Wydawnictwo Umiversytetu Rzeszowskigo, 2011. P.73-83. 
12. Investytsiyna Diyalnist u Zahidnomu Regioni Ukrayiny: stan, tendentsiyi, efektyvnist [Investment Activity in Western Ukraine: Status, Trends and Performance]/ [S.O. Ischuk, T.V.Kulinich, S. M. Tkach]; NAN Ukrayiny. In-t regionalnih doslidzhen; [nauk. red. S.O. Ischuk]. Lviv, 2012. 114 p. 
13 Kulinich, T.V. Otsinka Rezultativ Investitsiynoyi Diyalnosti na Lvischini za Dopomogoyu Korelyatsiyno-Regresivnih Modeley [Evaluation of investment activity in the Lviv region using correlation and regression models] / T.V. Kulinich // Visnik NU «Lvivska politehnika». «Problemy Ekonomiky ta Upravlinnya». — № 725. — Lviv: Vyd-vo NU «Lvivska Politehnika», 2012. — P.138—149.