Trends of hotel industry development in Lviv region

Authors: 

A.V. Dubodelova, I.Ya. Kulyniak, Kh.Yu. Malkush

Basic parameters of the hotel industry in Lviv Region are analysed. The structure of the hotel  industry  is  investigated  according  to  the  types  of  hotels,  non-permanent  capacity, territorial location, categories, served segments. The results of activities of categorized placing facilities are assessed. Trends of hotel industry development in Lviv Region are discovered. 

1. Holovne upravlinnia statystyky u Lvivskii oblasti: Tematychnyi rozdil “Kultura i vidpochynok” [“Main  Statistical  Office  in  Lviv  Region:  Section “Culture  and  Recreation”].  [Online].  Available: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/21/theme_21.php?code=21.  [Accessed:  Dec.  11,  2013].  
2. Diialnist kolektyvnykh zasobiv rozmishchuvannia Lvivskoi oblasti u 2011 rotsi: pres-reliz Holovnoho upravlinnia statystyky u Lvivskii oblasti [“Activities of Collective Means of Arrangement in Lviv Region in 2011:  Press  Release  of  the  Main  Statistical  Office  in  Lviv  Region”].  [Online].  Available: http://www.lv.ukrstat.gov.ua.  [Accessed:  Dec.  11,  2013].  
3.  L.O.  Ivanova,  “Doslidzhennia  suchasnoho stanu  rynku  hotelnykh  posluh  v  Ukraini”  [“Investigation  the  Current  State  of  the  Hotel  Services  in Ukraine”], Marketynh v Ukraini – Marketing in Ukraine, no. 1, 2008, pp. 33-38.
4. L.O. Ivanova, “Rol yakosti  pry  formuvanni  marketynhovoi  stratehii  pidpryiemstvamy  hotelnoho  biznesu”  [“The  Role  of Quality in the Formation of Hotels’ Marketing Strategy”], Marketynh v Ukraini – Marketing in Ukraine, no. 3, 2009, pp. 50-56. 
5. Marketynhove doslidzhennia hotelnoho rynku Lvova [“Marketing Research of the Hotel Market in the city of Lviv”], Lviv, 2007, p. 55. 
6. Prezentatsiia hotelnykh zakladiv m. Lvova [“Presentation  of  the  Hotel  Establishments  in  Lviv”].  [Online].  Available:  http://www.city-adm.lviv.ua/zed/images/stories/zed/presentations_hotel/h....  [Accessed:  Dec.  11,  2013].  
7.  Uriadovyi  portal  [“Government  Portal”].  [Online].  Available:  http://www.kmu.gov.ua/control. [Accessed: Dec. 11, 2013].