Особливості побудови інформаційних технологій моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів

Артеменко О.І. Особливості побудови інформаційних технологій моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів / О.І. Артеменко, Б.М. Гаць, Н.М. Іванущак, Д.І. Угрин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 406–411. – Бібліографія: 22 назв.

Authors: 

Артеменко О. І., Гаць Б. М., Іванущак Н. М., Угрин Д. І.

In this research a number of important scientific and applied problems associated with the development of information technology for simulation based on physical analogies for objects of tourism industry and information and communication infrastructure are solved. The processes of integration of these technologies n an appropriate information system modeling for the study and construction of effective tourism and information and commu¬nication systems.

1. Гаць Б. М. Інформаціійна система прогнозування розвитку інфраструктури в туристичній галузі [Текст] : автореф. дис. канд. техн. наук : 05.13.06 / Нац. ун-т «Львівська політехніка»; Б. М. Гаць. — Львів, 2013. — 20 с.
2. Угрин Д. І. Методи та засоби інтеграції даних туристичної сфери [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 01.05.03 «Математ. та програмне забезпечення обчисл. машин і систем» / Д. І. Угрин — Львів, 2010. — 20 с.
3. Іванущак Н. М. Математичні моделі розвитку структур комп’ютерних мереж [Текст]: автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 01.05.02. «Математ. моделювання та обчисл. методи» / Н. М. Іванущак. — Львів, 2013. — 20 с.
4. Артеменко О. І. Інформаціійна технологія моделювання просторового розвитку об’єктів туристичної інфраструктури [Текст] : автореф. дис. канд. техн. наук : 05.13.06 / Нац. ун-т «Львівська політехніка»; О. І. Артеменко. — Львів, 2013. — 20 с.
5. Виклюк Я.І. Використання методів нечіткої логіки для визначення рекреаційної привабливості території адміністративно-територіальних одиниць / Я.І Виклюк, О.І Артеменко, П.М. Брижак // Східно-Європейський журнал прогресивних технологій. / Харків: Технологічний центр, 2010. — № 2/4 (44). — С. 4–10.
6. Артеменко О.І. Математичне моделювання рекреаційної привабливості території з використанням ієрархічної системи нечіткої логіки / О.І. Артеменко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-техн. праць.— Львів, 2011. — Вип. 21.05. — С. 345–351.
7. Виклюк Я.І. Проектування та побудова експертної системи аналізу рекреаційної привабливості території / Я.І. Виклюк, О.І. Артеменко.// Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: зб. наук.-техн. праць. — Львів, 2012. — Вип. 22.05. — С. 331–337.
8. Виклюк Я.І. Онтологія створення інформаційної системи прогнозування розвитку інфраструктури в туристичній галузі / Я.І. Виклюк, Б.М. Гаць // Східно-Європейський журнал передових технологій. — 2012. — № 1/2 (55). — С. 19–23.
9. Виклюк Я.І. Імітаційне моделювання фінансових зловживань у туристичній галузі / Я.І. Виклюк, Б.М. Гаць // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. — 2009. — Вип. 19.9. — С. 248–255.
10. Виклюк Я.І. Можливості формалізації корупційної діяльності в туристичній галузі / Я.І. Виклюк, Б.М. Гаць // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія «Проблеми моделювання та автоматизації динамічних систем» — 2008. — Випуск 7(150). — С. 224–234.
11. Виклюк Я.І. Імітаційне моделювання роботи туристичного комплексу на прикладі грошових потоків / Я.І. Виклюк, Б.М. Гаць // Збірник наукових праць Севастопольського національного університету ядерної енергії та промисловості. — 2009. — № 3. — С. 174–185.
12. Виклюк Я.І. Методи побудови густини потенціального поля рекреаційної привабливості території / Виклюк Я.І., Артеменко О.І. // Штучний інтелект./ Інститут штучного інтелекту НАН України і МОН України — Донецьк, 2009. — № 2.— С. 151–160.
13. Пасічник В. В. Моделювання складних мереж / В. В. Пасічник, Н. М. Іванущак // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2010. — № 672 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — С. 120–128.
14. Пасічник В. В. Дослідження та моделювання складних мереж / В. В. Пасічник, Н. М. Іванущак // Східно-Європейський журнал передових технологій. — 2010. — № 2/3(44). — С. 43–48.
15. Пасічник В. В. Дослідження, моделювання та проектування складних мереж / В. В. Пасічник, Н. М. Іванущак // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2010. — № 685 : Комп’ютерні системи проектування теорія і практика. — С. 3-12.
16. Пасічник В. В. Імітаційне моделювання процесу росту локальних комп’ютерних мереж / В. В. Пасічник, Н. М. Іванущак // Вісник Хмельницького національного університету. — 2010. — № 5. — С. 238–245.
17. Пасічник В. В. Структуризація та динамічні властивості складних комп’ютерних мереж / В. В. Пасічник, Н. М. Іванущак // Східно-Європейський журнал передових технологій. — 2010. — № 4/9 (46). — С. 1621.
18. Шаховська Н.Б. Інтеграція розрізнених даних про клієнта з використанням інтелектуального агента визначення структури джерела / Шаховська Н.Б., Угрин Д.І. // Моделювання та інформаційні технології: зб. наук. праць. — 2009. — № 50. — С. 165–173.
19. Шаховська Н.Б. Опрацювання даних для інформаційних технологій туристичного бізнесу / Шаховська Н.Б., Угрин Д.І. // Відбір і обробка інформації: міжвід. зб. наук. праць фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка. —2008. — № 29(105). — С.106—113.
20. Шаховська Н.Б. Шляхи вирішення інтеграції даних у туристичному бізнесі / Шаховська Н.Б., Угрин Д.І. // Інформаційні технології: Східно-Європейський журнал передових технологій. — 2008. — № 6/2(36). — С. 30–35.
21. Угрин Д.І. Опрацювання характеристик відсутності та неповноти інформації у сховищах даних туристичного бізнесу / Угрин Д.І. // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2007.— № 604.— С. 57–64.
22. Угрин Д.І. Аналіз систем накопичення та обробки даних туризму / Угрин Д.І. // Комп’ютерні науки та інформаційні технології: Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2008. — № 616. — С. 175–182.