Features of small businesses’ innovation activity

Received: September 24, 2015
Accepted: September 24, 2015
Authors: 

Matviy I.Ye., Vikhot T.A.

Lviv Polytechnic National University Management of Organizations Department

The essence of innovative small businesses and its implications for their development, and also the main characteristics that identify a company as innovative active were considered. The level of innovation activity of small forms of business in Ukraine was analyzed, namely, by type of implemented innovation and novelty in terms of sales of innovative products. Advantages and disadvantages of providing innovative small businesses were compared with medium and large companies. Studied the negative factors that affect the implementation of small enterprises innovation and ways to overcome them in Ukraine. It was analyzed the basic ways to support innovative small businesses abroad, particularly in the EU and the US. It is shown deterrent of innovation and small business areas raising public support for innovation business sector.

Ways intensify innovation of domestic enterprises were suggested, including raising public support by improving the institutional and legal framework; activation of most companies in the areas of study of customer needs, researching innovative ideas, organic attraction innovation in strategy development, greater involvement and autonomy to employees; implementation of special programs of innovative development, the formation of innovation infrastructure, establishing close cooperation between research institutions and enterprises based on commercialization, development and implementation of an efficient financial support of algorithm innovation.

1. Shumpeter Y. Teoryya эkonomycheskoho razvytyya / Y. Shumpeter. – M. : Prohress, 1992.
2. Baumol U. Predprynymatel'stvo, ynnovatsyy y rost: symbyoz Davyda y Holyafa / U. Baumol //
Problemы teoryy y praktyky upravlenyya. – 2005. – # 2. – S. 6–12. 3. Ukrayina pidnyalas' na 16 pozytsiy u reytynhu innovatsiynykh krayin. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu:
http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/ukrayina-pidnyalas-na-16-poz....
4. Zakharchenko V. I. Innovatsiynyy menedzhment: teoriya i praktyka v umovakh transformatsiyi
ekonomiky[Tekst]: navch. posib./ V. I. Zakharchenko, N. M. Korsikova, M. M. Merkulov. – K.: Tsentr
uchbovoyi literatury, 2012. – 448 s. 5. Stel'mashchuk A. M. Derzhavne rehulyuvannya ekonomiky [Tekst:
navch. posib. / A. M. Stel'mashchuk. – Ternopil' : Ekonomichna dumka, 2000. – 315 s. 6.Vasyl'tsiv T. H.
Ekonomika maloho pidpryyemstva : navch. posib. [Elektronnyy resurs]/ T. H. Vasyl'tsiv, O. I. Ilyash,
N. H. Mitsenko ; za red. d-ra ekon. nauk T. H. Vasyl'tsiva. – K. : Znannya, 2013. – 446 s.– Rezhym dostupu:
http://pidruchniki.com/1212110860954/ekonomika/innovatsiyi_malomu_biznes...
a_diyalnist_malogo_pidpriyemstva. 7. Mishchenko Ya.O. Analiz rozvytku innovatsiynoyi diyal'nosti malykh
pidpryyemstv / Ya.O. Mishchenko // Investytsiyi: praktyka ta dosvid. – 2010. – #3. – S. 19–22.
8. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny. [Elektronnyy resurs].- Rezhym dostupu:
http://www.ukrstat.gov.ua/ 9. Templeman M. Innovation: small businesses live it, big businesses buy it/
M. Templeman// Entrepreneur[Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.entrepreneur.com/
article/ %20231962.10. Nest Labs [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://uk.wikipedia.org/
wiki/Nest_Labs. 11. Google pryobrela kompanyyu Spider.io dlya predotvrashchenyya moshennychestva v
reklamnom byznese. [Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.3dnews.ru/#page_805945.
12. Why is Google building a robot army?[Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu:
http://www.digitaltrends.com/cool-tech/google-see-robots-anyway/. 13. Zakon Ukrayiny “Pro innovatsiynu
diyal'nist'” (ostannya redaktsiya vid 05.12.2012r.) // Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. – 2002. –
# 36. – S.266.14. Stechenko D. M. Derzhavne rehulyuvannya ekonomiky: navch. posib. [Elektronnyy
resurs]/ D. M. Stechenko. 3-tye vyd., vypr. – K.: Znannya, 2006. – Rezhym dostupu:
http://readbookz.com/book/155/4479.html. 15. Khozhdenye po mukam ynnovatsyy.[Elektronnyy resurs]. –
Rezhym dostupu: http://nvo.ng.ru/armament/2012-09-21/10_innovacii.html. 16. Innovatsiynyy biznes u
SShA, chy daleko my pozadu?[Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://blog.liga.net/user/
ytrachuk/article/6039.aspx. 17. Skrypko T. O. Pidvyshchennya efektyvnosti ekonomiky za dopomohoyu
udoskonalennya instrumentiv derzhavnoho rehulyuvannya innovatsiynoyi aktyvnosti biznesu /
T. O. Skrypko [Elektronnyy resurs] // Elektronne naukove fakhove vydannya “Efektyvna
ekonomika”. – 2014. – # 6. – Rezhym dostupu: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3105.
18. The Seven Essential Characteristics of Innovative Companies.[Elektronnyy resurs]. – Rezhym
dostupu: http://www.jpb.com/creative/immutable_innovation.php?topic=creative. 19. Five ways to make
your company more innovative.[Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu: http://hbswk.hbs.edu/item/
6982.html. 20. How to make your company more innovative.[Elektronnyy resurs]. – Rezhym dostupu:
http://www.futurpreneur.ca/en/resources/know-your-market/articles/how-to....