ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Authors: 

Matviy I.Ye., Vikhot T.A.

Lviv Polytechnic National University Management of Organizations Department

Розглянуто сутність інноваційної діяльності малих підприємств та її значення для їх розвитку. Проаналізовано рівень інноваційної активності малих форм підприємницької діяльності. Виділено переваги та недоліки забезпечення інноваційної діяльності малих підприємств порівняно з середніми та великими компаніями. Досліджено негативні фактори, які впливають на інноваційну діяльність малих підприємств та способи їх подолання в Україні. Проаналізовано основні способи підтримки інноваційної діяльності малих підприємств за кордоном, зокрема, в країнах Євросоюзу та в США. З’ясовано напрямки підвищення рівня державної підтримки інноваційної діяльності  підприємницького сектору та запропоновано шляхи активізації інноваційної діяльності вітчизняних підприємств.

1. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс, 1992.  2. Баумол У. Предпринимательство, инновации и рост: симбиоз Давида и Голиафа / У. Баумол // Проблемы теории и практики управления. – 2005. – № 2. – С. 6–12. 3. Україна піднялась на позицій у рейтингу інноваційних країн. [ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article/ekonomika/ukrayina-pidnyalas-na-16-poz.... 4.  Захарченко В. І. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки[Текст]: навч. посіб./ В. І. Захарченко, Н. М. Корсікова, М. М. Меркулов. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с. 5. Стельмащук А. М. Державне регулювання економіки [Текст: навч. посіб. / А. М. Стельмащук. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 315 с. 6.Васильців Т. Г. Економіка малого підприємства : навч. посіб. [Електронний ресурс]/ Т. Г. Васильців, О. І. Іляш,  Н. Г. Міценко ; за ред. д-ра екон. наук Т. Г. Васильціва. – К. : Знання, 2013. – 446 с.– Режим доступу: http://pidruchniki.com/1212110860954/ekonomika/innovatsiyi_malomu_biznes... a_diyalnist_malogo_pidpriyemstva.  7. Міщенко Я.О. Аналіз розвитку інноваційної діяльності малих  підприємств  / Я.О. Міщенко //  Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №3. – С. 19–22.  8. Державна служба статистики України. [Електронний ресурс].- Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/ 9. Templeman M. Innovation: small businesses live it, big businesses buy it/  M. Templeman// Entrepreneur[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://www.entrepreneur.com/ article/ %20231962.10. Nest Labs [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/ wiki/Nest_Labs. 11. Google приобрела компанию Spider.io для предотвращения мошенничества в рекламном бизнесе. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.3dnews.ru/#page_805945. 12. Why is Google building a robot army?[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.digitaltrends.com/cool-tech/google-see-robots-anyway/. 13. Закон України “Про інноваційну діяльність” (остання редакція від 05.12.2012р.) // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36. – С.266.14. Стеченко Д. М. Державне регулювання економіки: навч. посіб. [Електронний ресурс]/ Д. М. Стеченко. 3-тє вид., випр. – К.: Знання, 2006. – Режим доступу:  http://readbookz.com/book/155/4479.html. 15. Хождение по мукам инноваций.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nvo.ng.ru/armament/2012-09-21/10_innovacii.html. 16. Інноваційний бізнес у США, чи далеко ми позаду?[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://blog.liga.net/user/ ytrachuk/article/6039.aspx. 17. Скрипко Т. О. Підвищення ефективності економіки за допомогою удосконалення інструментів державного регулювання інноваційної активності бізнесу /  Т. О. Скрипко [ Електронний ресурс] // Електронне наукове фахове видання “ Ефективна економіка”. – 2014. – № 6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3105.  18. The Seven Essential Characteristics of Innovative Companies.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.jpb.com/creative/immutable_innovation.php?topic=creative. 19. Five ways to make your company more innovative.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hbswk.hbs.edu/item/ 6982.html. 20. How to make your company more innovative.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.futurpreneur.ca/en/resources/know-your-market/articles/how-to....