Providing innovate development of mining enterprises on the basis of resource concept

Received: September 24, 2015
Accepted: September 24, 2015
Authors: 

Temchenko A.A., Petruk M. V.

SIHE «Kryvyi Rih National University»

The article studies the issue of introducing strategic management taking into account the need to ensure innovative development of domestic mining enterprises. 

In conditions of difficult economic and financial environment, globalization of economic activity and tough international competition further innovative development has special significance to ensure long-term competitive advantages. Studying this issue the attention is focused on identifying specific problems in the activities of domestic mining enterprises and forming the system of the most important factors for their innovative development.
The object of the research is the mining companies that have unique features of the activities, involving the use of various types of resources, and in the first place, natural resources. Considering specifics of such enterprises, the primary objectives are to assess the efficiency of using mineral resources, with implementation of the strategy of ecological and sustainable natural resources management. 

Scientific novelty consists in forming the system of indicators in three priority components (economy, ecology and social environment), the definition of which will give a full assessment of opportunities to improve the efficiency of mining and prospects of sustainable innovative development of the mining enterprises taking into account the key factors of its components.

A significant achievement is the development and justification of scientific and methodological approaches to the formation of organizational and economic bases of increase of efficiency of production economic activity and sustainable and innovative development of the mining enterprises on the basis of the resource concept. 

Scientific results should be used at the enterprises of mining and metallurgical complex of Ukraine in the context of improving the efficiency of their production and economic activity and sustainable and innovative development with the development of an appropriate mechanism and sustainable strengthening their competitive position on the modern market of iron ore materials.

1. Tys D. Dzh. Dynamycheskye sposobnosty fyrmы y stratehycheskoe upravlenye / D. Dzh. Tys,
H. Pyzano, Э. Shuen // Vestn. S.-Peterb. un-ta. Ser. Menedzhment. – 2003. – Vыp. 4. – S. 133 – 185.
2. Kollys D. Korporatyvnaya stratehyya. Resursnыy podkhod / D. Kollys, S. Monthomery; per. s anhl. –
M.: ZAO “Olymp-Byznes”, 2007. – 400 s. 3. Predyein A. M. Rol' resursiv u stratehichnomu upravlinni
pidpryyemstvamy // Biznes-inform. – 2012. – #9. – C. 318–325. 4. Vernerfel't, B. Resursnaya
traktovka fyrmы / B. Vernerfel't // Vest. SPbHU. Ser. 8. – 2006. – Vыp. 1. – S. 103–118.
5. Hrant R. M. Resursnaya kontseptsyya konkurentnыkh preymushchestv: praktycheskye vыvodы dlya
formulyrovanyya stratehyy / R. M. Hrant // Vest. SPbHU. Seryya 8. Menedzhment, – 2003. – Vыp. 3. –
S. 47–75. 6. Kat'kalo V. S. Resursnaya kontseptsyya stratehycheskoho upravlenyya: henezys osnovnыkh
ydey y ponyatyy / V. S. Kat'kalo // Vest. SpbHU. Seryya 8. Menedzhment. – 2002. – Vыp. 3. –
S. 3–26. 7. Stratehiya i taktyka staloho rozvytku: Za red. chl.-kor. NAN Ukrayiny A. H. Shapara /
A. H. Shapar, M. A. Yemets', P. I. Kopach, O. K. Tyapkin, V. B. Khazan. – Dnipropetrovs'k: Monolit. – 2004. –
320 s. 8. Ponomarenko T. V. Stratehycheskoe upravlenye hornыmy kompanyyamy na osnove resursnoy
kontseptsyy / T. V. Ponomarenko // Ynnovatsyy v upravlenyy: problemы teoryy y praktyky // Sbornyk
trudov nauchno-praktycheskoy konferentsyy fakul'teta menedzhmenta 22–23 marta 2011 h. – SPb.,
HU-VShЭ, 2011. – S. 112–114. 9. Ansoff Y. Novaya korporatyvnaya stratehyya / Y. Ansoff.; per. s
anhl. Y. Ansoff pry sodeystvyy Э. Dzh. Makdonella. – SPb.: Pyter, 1999. –
414 s. 10. Tompson A. A. Stratehycheskyy menedzhment. Yskusstvo razrabotky y realyzatsyy
stratehyy: [uchebnyk dlya vuzov] / A. A. Tompson, A. Dzh. Stryklend.; per. s anhl. pod red.
L. H. Zaytseva y M. Y. Sokolovoy. – M.: Banky y byrzhy, YuNYTY, 1998. – 576 s. 11. Fedulova I. V.
Formuvannya intelektual'noho kapitalu yak nevid"yemnoyi chastyny innovatsiynoho menedzhmentu /
I. V. Fedulova // Suchasni problemy innovatsiynoho rozvytku derzhavy : materialy III Mizhn. nauk.-
prakt. konf. – D.: PDABA, 2008. – T. 5. – S. 50–53. 12. Razvytye yntehryrovannoy systemы ucheta y
otchetnosty: metodolohyya y praktyka: monohrafyya / pod red. N. A. Kamordzhanovoy. – M.:
Prospekt, 2015. – 172 s.