ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ГІРНИЧОРУДНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ РЕСУРСНОЇ КОНЦЕПЦІЇ

Надіслано: Вересень 24, 2015
Прийнято: Вересень 24, 2015
Authors: 

Temchenko A.A., Petruk M. V.

SIHE «Kryvyi Rih National University»

Досліджено застосування ресурсної концепції як засобу забезпечення інноваційного розвитку гірничорудних підприємств. Особливу увагу зосереджено на специфічних проблемах у діяльності вітчизняних гірничорудних підприємств, обґрунтуванні необхідності реалізації стратегії екологозбалансованого природокористування, а також формуванні системи пріоритетних факторів забезпечення інноваційного розвитку в складних умовах господарювання.

1. Тис Д. Дж. Динамические способности фирмы и стратегическое управление / Д. Дж. Тис, Г. Пизано, Э. Шуен // Вестн. С.-Петерб. ун-та. Сер. Менеджмент. – 2003. – Вып. 4. – С. 133 – 185. 2. Коллис Д. Корпоративная стратегия. Ресурсный подход / Д. Коллис, С. Монтгомери; пер. с англ. – М.: ЗАО “Олимп-Бизнес”, 2007. – 400 с. 3. Предєін А. М. Роль ресурсів у стратегічному управлінні підприємствами // Бізнес-інформ. – 2012. – №9. – C. 318–325. 4. Вернерфельт, Б. Ресурсная трактовка фирмы / Б. Вернерфельт // Вест. СПбГУ. Сер. 8. – 2006. – Вып. 1. – С. 103–118.  5. Грант Р. М. Ресурсная концепция конкурентных преимуществ: практические выводы для формулирования стратегии / Р. М. Грант // Вест. СПбГУ. Серия 8. Менеджмент, – 2003. – Вып. 3. –  С. 47–75. 6. Катькало В. С. Ресурсная концепция стратегического управления: генезис основных идей и понятий / В. С. Катькало // Вест. СпбГУ. Серия 8. Менеджмент. – 2002. – Вып. 3. –  С. 3–26. 7. Стратегія і тактика сталого розвитку: За ред. чл.-кор. НАН України А. Г. Шапара /  А. Г. Шапар, М. А. Ємець, П. І. Копач, О. К. Тяпкін, В. Б. Хазан. – Дніпропетровськ: Моноліт. – 2004. – 320 с. 8. Пономаренко Т. В. Стратегическое управление горными компаниями на основе ресурсной концепции / Т. В. Пономаренко // Инновации в управлении: проблемы теории и практики // Сборник трудов научно-практической конференции факультета менеджмента 22–23 марта 2011 г. – СПб., ГУ-ВШЭ, 2011. – С. 112–114. 9. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия / И. Ансофф.; пер. с англ. И. Ансофф при содействии Э. Дж. Макдонелла. – СПб.: Питер, 1999. –  414 с. 10. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: [ учебник для вузов] / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд.; пер. с англ. под ред.  Л. Г. Зайцева и М. И. Соколовой. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с. 11. Федулова І. В. Формування інтелектуального капіталу як невід’ємної частини інноваційного менеджменту /  І. В. Федулова // Сучасні проблеми інноваційного розвитку держави : матеріали ІІІ Міжн. наук.практ. конф. – Д.: ПДАБА, 2008. – Т. 5. – С. 50–53. 12. Развитие интегрированной системы учета и отчетности: методология и практика: монография / под ред. Н. А. Каморджановой. – М.: Проспект, 2015. – 172 с.