Impulsive Diagnosticating of the Technical State Power Transformers on Descriptions of Damped Oscillations

2020;
: pp. 61 - 66
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

The expounded method of impulsive expose of defect of power transformer at excitation in him of damped oscillations by the periodic impulses of constant voltage. On the size of change of parameters of these vibrations at exploitation of transformer it is possible to estimate the origin of defects by the periodic diagnosticating and comparison of defectograms with normograms and to forecast development of defects and define possibility of after exploitation of transformer without the necessity of permanent or capital repair.

 1. Postroenye skhem monytorynha эlektrooborudovanyia / Komkov E. Iu., Syzov O. N., Kapustyn S. A. // Tezysы dokladov mezhdunarodnoi nauchno-tekhnycheskoi konferentsyy: Sostoianye y perspektyvy razvytyia эlektrotekhnolohyy. T. 2. Yvanovo, 2005. Naukovi zapysky, vyp. 10, chast. II 255
 2. Lyzunov S. D., Lokhanyn A. K. Problemy sovremennoho transformyrovanyia v Rossyy // Elektrychestvo. - Moskva, 2000. No 9.
 3. Shutenko O. V. Yssledovanye vlyianyia zahruzky transformatora na sostoianye masla v protsesse эkspluatatsyy // Vestnyk NTU «KhPY». Elektroenerhetyka y preobrazovatelnaja tekhnyka. Kharkov: NTU «KhPY», 2004. No 7.
 4. Shutenko O. V. Formyrovanye odnorodnykh massyvov pokazatelej kachestva transformatornoho masla v uslovyiakh apryornoi neopredelennosty rezultatov yspytanyi /Yntehryrovannye tekhnolohyy y enerhosberezhenye. - Kharkov: NTU «KhPY», 2006. № 4.
 5. Bondarenko V. E., Shchapov P. F., Shutenko O. V. Povyshenye effektyvnosty ekspluatatsyonnoho yzmerytelnoho kontrolia transformatornykh masel. Kharkov: NTU «KhPY», 2007.
 6. Khrennykov A. Iu., Kykov O. M. Dyahnostyka sylovykh transformatorov v Samaraenerho metodom nyzkovoltnykh ympulsov /Elektrycheskye stantsyy. № 11 2003.
 7. Khpennykov A. Iu., Shlehel O. A., Zapopozhets M. Y. Dyahnostyka povrezhdenyi sylovykh transformatorov, nakhodiashchykhsia v ekspluatatsyy na TETs Volzhskoho Avtozavoda v h.Toliatty /Elektpycheskye stantsyy, 1994.
 8. Khpennykov A. Iu.,Shlehel O. A. Dyahnostyka povrezhdenyi y metodyka obrabotky rezultatov yzmerenyi sylovykh transformatorov pry yspytanyiakh y v эkspluatatsyy / Elektrotekhnyka, 1997.
 9. Khrennykov A. Iu., Peredelskyi V. A., Safonov A. A., Yakymov V. A. Opyt dyahnostyky defektov y povrezhdenyi sylovykh transformatorov, nakoplennyj v ZAO "DYAROST" // Sbornyk dokladov Rehyonalnoho Soveta po dyahnostyke elektrooborudovanyia pry Uralэnerho. Ekaterynburh, 16-17 sentiabria 2003. biul.19.
 10. Jacun M. A. Ekspluatatsiia ta diahnostuvannia elektrychnykh mashyn i transformatoriv: Navch. Posibnyk. Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», 2003. -180 s.
 11. Jacun M. A., Jacun A. M. Nablyzhene chyselne obernennia peretvorennia Laplasa aperiodychnykh perekhidnykh velychyn pry neruinivnomu kontroli impulsnym vykhrostrumovym metodom // Visn. NU «Lvivska politekhnika». 2009 . № 654 . S. 285-290.
 12. Jacun M. A., Yacun A. M., Shuplat O. I. Nablyzhena chyslova realizatsiia zvorotnoho peretvorennia Laplasa zahasajuchykh kolyvan u razi neruinivnoho kontroliu impulsnym vykhrostrumovym metodom // Visn. NU «Lvivska politekhnika». 2010. № 671 . S. 140-146.