Vector Potential of the Magnetic Field of an Overhead Ring Eddy Current Converter With Conductive Ferromagnetic Core

2017;
: pp. 90 - 96
Authors:
1
Lviv Polytechnic National University

Defined vectorial potential of the magnetic field of the screened circular cylinder spool of rectangular transverse section with the current of arbitrary form which for the increase of sensitiveness and concentration of the magnetic field is placed on cylinder П-similar ferromagnetic to the core above the object of control in the form of leading ferromagnetic plate.

1. Мартинов В. В. Спрощена модель інженерного розрахунку внесених активного та реак- тивного опорів при взаємодії вихрострумового перетворювача з контрольованим феромагнітним зразком / В. В. Мартинов, Д. В. Трушаков // Вісн. НУ «Львівська політехніка». — 2009 . — № 654: Електротехнічні та електромеханічні системи. — С. 157–162. 2. Сандовский В. А. К расчету вихретокового преобразователя с броневым магнитодиэлектрическим сердечником // Дефекто- скопия. — 1980.— № 1.—С. 96–102. 3. Учанін В. М. Математична модель вихрострумового датчика з магнітодіелектричним осердям над електропровідною пластиною / В. М. Учанін, Б. М. Колодій, Я. П. Кулинич // Фізичні методи та засоби контролю матеріалів та виробів.—Київ—Львів, 1998.— С. 18–20. 4. Учанін В. М. Дослідження впливу конструктивних факторів на індуктивність вихро- струмових перетворювачів з феритовим осердям // Методи і прилади контролю якості. — 2007. — № 6. — С. 26–31. 5. Учанін В. М. Вплив рельєфу поверхні тріщини на сигнал вихрострумового перетворювача / В. М. Учанін, М. І. Женіровський // Фіз.-хім. механіка матеріалів. — 2008. — № 2. — С. 104–106. 6. Учанін В. М. Інваріантний параметр ефективності вихрострумових давачів дефектоскопії // Фіз.-хім. механіка матеріалів. — 2012. — № 3. — С. 131–135. 7. Burke S. K. Mutual impedance of air-cored coils above a conducting plate / S. K. Burke, M. E. Ibrahim // J. of Physics D: Appl. Physics. — 2004. — 37. — P. 1857–1868. 8. Шу Ли. Уменьшение чувствительности к влиянию за- зора при контроле импульсным вихретоковым методом и использованием двухступенчатых диф- ференциальных датчиков / Ли Шу, Хуанг Сон-линь, Жао Вей, Ю Пенг // Дефектоскопия. — 2008. — № 2. — С. 84–93. 9. Яцун М. А. Чутливість характеристик власних загасаючих коливань перехідної напруги накладного вихрострумового перетворювача над об’єктом контролю у формі пластини до її магнітної проникності і електричної провідності / М. А. Яцун, А. М. Яцун // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2008. — № 615. — С. 176–181. 10. Яцун М. А. Власна і взаємна перехідні індуктивності накладного вихрострумового перетворювача / М. А. Яцун, А. М. Яцун // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». — 2009. — № 654. — С. 280–285.