Information strategy of the bodies of state power of Ukraine: peculiarities of their formation and realization in the global information space

2015;
: pp.33-39
Received: September 10, 2015
Accepted: October 15, 2015
Authors: 

Uljana Ilnytska

Lviv Polytechnic National University

The article dwells upon the problem of formation and efficient realization of the information strategy of the bodies of state power of Ukraine which would meet European and world standards and facilitate the integration of our country into the global information space. It is emphasized that the formation and realization of effective information strategy of the bodies of state power represent a primary task since it facilitates complete and qualitative ensuring of rights of the public to information; conduction of the public control over the process of political decisions making; fulfillment of democratic principles of transparency, disclosure, responsibility of authoritative bodies functioning which, in its turn, determines the integration of the state into world information and communication processes. The article characterizes international standards of functioning of the bodies of state power in the global information space; analyzes existing mechanisms of realization of the information strategy of Ukrainian power bodies; characterizes the forms of information preparation and its promulgation. It is highlighted that information provision of state power bodies’ activity needs significant improvement, progressive implementation of innovative information technologies and formation of a single systemic information strategy. The research pays significant attention to analysis of the normative and legal regulation of information relations and information activity of the bodies of state power of Ukraine which is fulfilled on the basis of the Constitution, Laws of Ukraine, resolutions and orders of the Cabinet of Ministers of Ukraine and Verkhovna Rada. The analysis of the normative and legal base has enabled drawing the conclusion that, unfortunately, declared and adopted norms are not implemented in full capacity, mechanisms of their realization are absent because of insufficient funding of the information domain and slow introducing and implementation of innovative information technologies in the activity of the institutions of power.

1. Bebyk V.M. Informatsiino-komunikatsiinyi menedzhment u hlobalnomu suspilstvi: psykholohiia, tekhnolohii, tekhnika pablik ryleishnz: Monohrafiia / V.M. Bebyk. – K.: MAUP, 2005. – 440 s.; 2. Dniprenko N.K. Komunikatyvna polityka v orhanakh mistsevoho samovriaduvannia ta derzhavnoho upravlinnia v Ukraini: realii, novi pidkhody, vykhidni tendentsii / N.K. Dniprenko // Zb. Nauk. Pr. UADU, 2000. – Vyp. 2. – V 4 ch. – Ch. III. – S. 217-223; 3. Dubov D.V. Osnovy elektronnoho uriaduvannia. Navch. Posibnyk / D.V. Dubov, S.V. Dubova. – K.: Tsentr navchalnoi literatury, 2006. – 176 s.; 4. Elektronne uriaduvannia v Ukraini: analiz ta rekomendatsii. Rezultaty doslidzhennia / [O.A. Baranov, I.B. Zhyliaiev, M.S. Demkova, I.H. Maliukova]; za red.. I.H. Maliukovoi. – K.: OOO «Polihraf-Plius», 2007. – 254 s.; 5. Yevropeiski komunikatsii: Posibnyk / Makarenko Ie.A., Ozhevan M.A., Tykhomyrova Ie.B., Ryzhkov M.M. ta in. – K., 2007; 6. Informatsiina polityka Ukrainy: yevropeiskyi kontekst: Monohrafiia / L.V. Huberskyi, Ie.A. Makarenko, Ie.Ie. Kaminskyi ta in. – K., 2007; 7. Informatsiino-analitychne zabezpechennia orhaniv mistsevoi vlady: navch. posib / [V.M. Dreshpak, T.M. Brus, O.V. Tynkovan ta in.]; za zah. red V.M. Dreshpaka. – D.: DRIDU NADU, 2007. – 160 s.; 8. Kontseptsii derzhavnoi informatsiinoi polityky [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.pidruchniki.com/13340203/politologiya/kontseptsiyi_derzhav-no... _politiki; 9. Okinavska «Khartiia hlobalnoho informatsiinoho suspilstva» vid 22.07.2000 r. Okinava // Dyplomatycheskyi vest nyk. – 2000. – № 8. – S. 51-56; 10. Osnovni zasady diialnosti pres-sluzhb orhaniv derzhavnoi vlady ta mistsevoho samovriaduvannia: svitovyi ta ukrainskyi dosvid: Dovidnyk. – Donetsk: DonDUU, 2011. – 96 s.; 11. Pro dostup do publichnoi informatsii: Zakon Ukrainy vid 31.01.2011 № 2939-VI [Elektronnyi resurs] // Internet-resurs Verkhovnoi Rady Ukrainy. – Rezhym dostupu: http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi; 12. Pro zatverdzhennia poriadku informatsiinoho napovnennia ta tekhnichnoho zabezpechennia Yedynoho veb-portalu orhaniv vykonavchoi vlady ta Poriadku funktsionuvannia veb-saitiv orhaniv vykonavchoi vlady»: Nakaz Derzhavnoho komitetu informatsiinoi polityky, telebachennia ta radiomovlennia Ukrainy i Derzhavnoho komitetu zv’iazku ta informatyzatsii Ukrainy vid 29.12.2002 № 1021/7309 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi; 13. Pro zakhody shchodo stvorennia elektronnoi informatsiinoi systemy «Elektronnyi Uriad» Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24 liutoho 2003 roku № 208 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.zakon.rada.gov.ua/laws/show/208-2003; 14. Pro informatsiiu: Zakon Ukrainy vid 02.10.1992 r. № 2657-XII, iz zminamy [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2657-12; 15. Pro koordynatsiiu roboty pres-sluzhb ta informatsiino-analitychnykh pidrozdiliv orhaniv derzhavnoi vykonavchoi vlady: Rozporiadzhennia Prezydenta Ukrainy vid 23.11.1995 r. № 419 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=419%2F95-%F0%EF; 16. Pro osnovni zasady rozvytku informatsiinoho suspilstva v Ukraini na 2007-2015 roky: Zakon Ukrainy vid 09.01.2007 № 537-V // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). – 2007. – № 12. – st. 102; 17. Pro poriadok vysvitlennia diialnosti orhaniv derzhavnoi vlady ta orhaniv mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini zasobamy masovoi informatsii»: Zakon Ukrainy vid 23 veresnia 1997 r. № 539 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi?nreg=539%2F97-%E2%F0&new=1; 18. Pro poriadok opryliudnennia u merezhi Internet informatsii pro diialnist orhaniv vykonavchoi vlady: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 04.01.2002 r. № 3 // Internet-resurs Verkhovnoi Rady Ukrainy. – Rezhym dostupu: http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi; 19. Pro robotu tsentralnykh i mistsevykh orhaniv vykonavchoi vlady shchodo zabezpechennia vidkrytosti u svoii diialnosti, zv’iazkiv z hromadskistiu ta vzaiemodii iz zasobamy masovoi informatsii : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18.10.2004 r. № 759 [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=759-2004-%F0&new=; 20. Protsesy upravlinnia interaktyvnymy sotsialnymy komunikatsii v umovakh rozvytku informatsiinoho suspilstva: Monohrafiia // [A. M. Peleshchyshyn, Iu. O. Sierov, O. L. Berezko, O. P. Peleshchyshyn, O. Iu. Tymovchak-Maksymets, O. V. Markovets]. – Lviv: Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2012 – 368 s.; 21. Khymytsia N.O. Informatsiina diialnist v orhanakh derzhavnoi vlady ta upravlinnia: navch. posibn. / N.O. Khymytsia. – Lviv: Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2014. – 148 s.; 22. Fedorovych O. Informatsiina vidkrytist orhaniv mistsevoho samovriaduvannia: posibnyk dlia munitsypalnykh posadovtsiv / O. Fedorovych, K. Rubanovskyi, A. Duda. – Ivano-Frankivs : HO «Ahenstvo z rozvytku initsiatyvy», 2009. – 95 s.