Порівняння методів згладжування часових рядів за критерієм відношення медіан

2009;
: сс. 111 – 116
Authors: 

Камінський Р. М., Дмитрів Г. Р.

Р.М. Камінський1, Г.Р. Дмитрів2

  1. Буковинський університет, м. Чернівці,
  2. ЛК ДУІКТ, м. Львів

Подано результати експериментального порівняння згладжування часових рядів методами ковзного середнього, експоненціального та медіанного згладжування. За критерієм відношення медіан показано, що найадекватнішим є метод медіанного
згладжування.

1. Камінський Р. М. Математичний підхід у організації роботи людино-машинного інтерфейсу обробки візуальної інформації // Технічні вісті, Львів, 2000/1(10), 2(11), С. 43–46. 2. Поллард Дж. Справочник по вычислительным методам статистики. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 344 с. 3. Михок Г., Урсяну В. Выборочный метод и статистическое оценивание. – М.: Финансы и статистика, 1982. – 245 с. 4. Гильбо Е. П., Челпанов И. Б. Обработка сигналов на основе упорядоченного выбора. – М.: Сов. радио, 1976. – 344 с. 5. Юстуссон Б. И. Медианная фильтрация: статистические свойства // Быстрые алгоритмы в цифровой обработке изображений. – M.: Радио и связь, 1984. – С. 156 – 191. 6. Тьюки Дж. У. Анализ результатов наблюдений: разведочний анализ. – М.: Мир, 1981.