Електронні бібліотеки: мультимедійна складова

Малиновський О.Б. Електронні бібліотеки: мультимедійна складова / О.Б. Малиновський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 783 : Інформаційні системи та мережі. – С. 450–457. – Бібліографія: 17 назв.

Authors: 

Малиновський О. Б.

Multimedia technology is considered as a factor of qualitative changes of informational environment of digital library. The leading role of digital libraries during storage, processing and dissemination of information in the society of the 21st century is pointed out. Also, the article shows the influence of the library experience on the use of information technology as traditional and automated. It is determined that the implementation of multimedia technology noticeableyimproves the importance of library in the organization of its digital environment and in particular, in the improvement of library informational service. The tasks of digital libraries with integration into united media space are formulated.

1. Литвин А. Медіа-освіта / А. Литвин, О. Литвин // Директор школи. Сер. Шкільний світ. — 2010. — № 21. — С. 1, 3–5.
2. Пашкова В. С. Еволюція національних бібліотечних асоціацій (1876–2009): автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 27.00.03 / В. С. Пашкова. — НАН України, НБУВ. — К., 2010. — 40 с.
3. Ярощук В. П. До історії становлення обласних універсальних бібліотек (до 90-х років ХХ ст.) / В. П. Ярощук // Актуальні питання культурології: [зб. наук. пр.] / РДГУ. — Рівне, 2010. — Вип. 9. — С. 49–55.
4. Прокопенко Л. Дослідження національної бібліографії у проектах Бібліографічної секції ІФЛА (2003–2010) / Л. Прокопенко. — Див. № 68. — С. 132–136.
5. Антопольский А.Б. Концепция электронных библиотек / А.Б. Антопольский, К.В. Вигурский // Электронные библиотеки. — 1999. — Т. 2. — Вып. 2.
6. Исмагилова А. Х. Оценка качества электронных библиотек / А. Х. Исмагилова // Науч. и техн. б-ки. — 2010. — № 5. — С. 60–66.
7. Крапивенко А.В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений: учеб. пособие / А.В. Крапивенко. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. — 271 с.
8. Каптерев А.И. Мультимедиа как социокультурный феномен: учеб. пособ. / А.И. Каптерев. — М.: Профиздат, 2002. — 224 с.
9. Шлыкова О.В. Культура мультимедиа: учебное пособие для студентов / О.В. Шлыкова. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. — 416 с.
10. Кунанець Н.Е. Інформаційно-бібліотечне обслуговування осіб з особливими потребами : історія та сучасність : монографія / Н.Е. Кунанець. — Львів, 2013. — С.400.
11. Тавальбех Серхан Алі Мультимедійні технології в університетських бібліотеках: можливості та завдання / Тавальбех Серхан Алі // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — 2010. — № 3. — С. 8–00.
12. Полянський П. Про переваги і вразливі місця електронних підручників / Павло Полянський [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://osvita.ua/ school/school_today/16840.
13. Єсіна О. Г. Електронні підручники: переваги та недоліки використання / О. Г. Єсіна, Л. М. Лінгур // Вісник
соціально-економічних досліджень. — 2012. — Вип. 1 (44). — С. 181-186.
14. Тыщенко О. Б. Новое средство компьютерного обучения — электронный учебник / О. Б. Тыщенко // Компьютеры в
учебном процессе. — 1999. — № 10. — С. 89–92.
15. Вембер В. П. Навчально-методичні вимоги до електронного підручника / В. П. Вембер // Науковий часопис НПУ імені М. П.Драгоманова. Серія № 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: зб. наук. праць. — К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2006. — № 4 (11). — С. 45.
16. Електронні підручники — створені в програмі «СФЕРА». — Режим доступу: http://www.rgdata.com.ua/products/department/Pages/ElBookSfera.aspx.
17. Майстрович Т.В. Электронные библиотеки: принципы создания / Т.В. Майстрович. — М.: Либерея, 2007. — 284 с.