Структурне моделювання процесів інклюзивного навчання осіб з особливими потребами

Пасічник В. В. Структурне моделювання процесів інклюзивного навчання осіб з особливими потребами / В. В. Пасічник, Т. В. Шестакевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 180–195. – Бібліографія: 17 назв.

Authors: 

Пасічник В. В., Шестакевич Т. В.

The article analyzes the specifics of the educational process of persons with special needs in terms of inclusion. The educational tasks of each stage of such persons education was considered. A structural model of the inclusive education processes was proposed.

1. Грозная Н.С. От школы к взрослой жизни. Обзор зарубежных подходов [Електронний ресурс] / Н.С. Грозная // Синдром Дауна XXI век. — 2008. — № 1. — C. 24–30. — Режим доступу : http://downsideup.org/sites/default/files/media/periodika/nomer_10_2013/....
2. Інклюзивна освіта: основні положення [Електронний ресурс] / Всеукраїнський фонд «Крок за кроком». — Режим доступу : http://www.ussf.kiev.ua/ie_inclusive_education/.
3. Інклюзивна освіта для дітей з особливими потребами в Україні [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.educationinclusive.com.
4. Колмогоров А. Н. Элементы теории функций и функционального анализа [Електронний ресурс] / Колмогоров А. Н., Фомин С. В. — 7-е изд. — М. : Физматлит, 2004. — 572 с. — Режим доступу: http://bookre.org/reader?file=1347952&pg.
5. Колупаєва А. А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання : наук.-метод. посіб. / А. А. Колупаєва, Л. О. Савчук. — вид. допов. та перероб. — К.: Видавнича група «Атопол», 2011. — 274 с.
6. Колупаєва А. А. Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: монографія / Колупаєва А. А. — К.: Самміт-книга, 2009. — 272 с.
7. Малофеев Н. Н. Ранняя помощь — приоритет современной коррекционной педагогики [Текст] / Н. Н. Малофеев // Дефектология. — 2003. — № 4. — С. 7–11.
8. Методичне об’єднання вчителів корекційно-розвиткової роботи [Електронний ресурс] / Теребовлянський навчально-реабілітаційний центр Тернопільської обласної ради. — Режим доступу : http://terebschool.ucoz.ua/index/korekcijno_rozvitkovoji_roboti/0-26.
9. Міський медичний центр проблем слуху та мовлення «СУВАГ» [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.suvag.health.kiev.ua/.
10. Полещук С.В. Сурдопедагогіка (лекції). Шкільне навчання глухих і слабочуючих дітей [Електронний ресурс] / Полещук С. В. — Режим доступу : http://dls.ksu.kherson.ua/dls/Library/LibdocView.aspx?id=8945fcc3-0a5a-4....
11. Про вищу освіту : Закон України № 1178-2 від 1 липня 2014 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=45512.
12. Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання : Закон України № 1324-VII від 5 червня 2014 року
[Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1324-18.
13. Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009–2015 роки «Безбар’єрна Україна» : Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. № 784 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/784-2009-%D0%BF.
14. Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти від 20 квітня 2011 р. : Постанова Кабінету Міністрів України № 462 від 20 квітня 2011 року [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF.
15. Розроблено Типові навчальні плани спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з особливими освітніми потребами [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки України. — Режим доступу : http://www.mon.gov.ua/ua/news/28170-rozrobleno-tipovi-navchalni-plani-sp....
16. Сак Т. В. Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі : навч. курс та наук.-метод. посіб. [Електронний ресурс] / Т. В. Сак. — К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2011. — 168 с. — (Серія «Інклюзивна освіта»). — Режим доступу : ussf.kiev.ua/ieeditions/15/1.
17. Шестакевич Т. В. Інформаційно-технологічний супровід освітніх процесів для осіб з особливими потребами // Інформаційні системи та мережі : зб. наук. праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор В. В. Пасічник. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. — С. 251–261. — (Вісник / Національний університет «Львівська політехніка» ; № 783).