The parallel algorithm for solving problems of elasticity

2017;
: pp. 101 - 110
Автори: 
Katya Gomon, Ivan Dyyak, Maria Kopytko

Applied Mathematics and Informatics Department, Ivan Franko National University of Lviv, 1, Universitetska Str., Lviv, 79000, Ukraine

Domain decomposition algorithm for solving problems of elasticity based on parallel computing is considered. The global system of equations for the entire domain is not formed and is represented by local matrices and vectors for subdomains using Boolean matrices of connectivity. The system of linear equations is solved by modified conjugate gradient method. The algorithm is implemented with C ++ using parallel MPI library. The results of testing proposed approach for modeling example are included.

1. Hrihorenko A. Ia. Primenenie metoda dekompozitsii oblasti s ispolzovaniem hibridnykh approksimatsii dlia resheniia zadach teorii upruhosti, A. Ia. Hrihorenko, I. I. Dyiak, I. I. Prokopyshin, Prikladnaia mekhanika, 2008, V. 44, No 11, P. 18–29.

2. Dyiak I. I. Chyselne doslidzhennia ploskoi zadachi teorii pruzhnosti metodom hranychnykh elementiv, I. I. Dyiak, Mat. metody ta fiz, mekh. polia, 1997, V. 40, P. 60–64.

3. Dyiak I. Chyslova efektyvnist hibrydnykh skinchenno-hranych- noelementnykh aproksymatsii zadach teorii pruzhnosti na pidstavi metodu dekompozytsii oblasti, I. Dyiak, I. Makar, I. Prokopyshyn, Visnyk Lvivskoho universytetu, 2007, No 12 : Serie: pryk- ladna matematyka ta informatyka, P. 93–100.

4. Khimich O. M. Hibrydnyi alhorytm rozviazuvannia liniinykh system zi strichkovymy matrytsiamy priamymy metodamy, O. M. Khimich, A. Yu. Baranov, Kom- piuterna matematyka: zb. nauk. prats, 2013, Iss. 2, P. 80–87.

5. Khimich O. M. Tekhnolohiia hrid- obchyslen dlia matematychnoho modeliuvannia protsesiv viazkoho ruinuvannia, O. M. Khimich, V. V. Po- lianko, O. V. Popov, V. A. Sydoruk, O. V. Chystiakov, Shtuchnyi intelekt, 2014, No 4. –P. 101–110.

6. A High Performance Message Passing Library [Electronic resource], Access mode: http://www.open-mpi.org – 10.03.2017.

Homon K. O. The parallel algorithm for solving problems of elasticity / K. O. Homon, I. I. Dyiak, M. F. Kopytko // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Serie: Informatsiini systemy ta merezhi. — Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 2017. — No 872. — P. 101–110.