Інноваційні комп’ютерні технології у Хмельницькому національному університеті

Received: October 20, 2011
Accepted: October 20, 2011
Authors: 

Косіюк М. М., Мазарчук А. Ю., Більовський К. Е.

Хмельницький національний університет

Розглянуто стан і проблеми комп’ютеризації освітньо-виховної та управлінської діяльності вищих навчальних закладів. Запропонована модульна інформаційна система університету на базі відкритого програмного забезпечення, що вільно розповсюджується. Досвід розроблення і практичного використання інформаційної системи “Електронний університет” дає змогу зробити висновок, що інноваційне управління навчальним процесом сприяє оптимізації навчального процесу і забезпечує якісну підготовку фахівців. The state and problems of computerizing educational and managerial activities of higher schools are considered. The module information system on the basis of open software which is freely popularized and suggested. The experience of the development and practical usage of information system “Electronic University” results in the conclusion that the inno-vative managing of educational process promotes the optimization of educational process and provides the qualitative training of specialists.

  1. Косіюк М.М., Мазарчук А.Ю., Більовський К.Е. Автоматизована інформаційна система управління університетом // Комп’ютерні технології в Хмельницькому національному університеті: Інформаційний збірник/ За ред. С.Г.Костогриза. – Хмельницький: ХНУ, 2007. – С. 39–51.
  2. Косіюк М.М., Мазарчук А.Ю., Більовський К.Е. Інформатизація освітньо-виховної та управлінської діяльності університету / iнформатизація освіти України: Європейський вимір // Мат-ли міжн. наук.- Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua 26 практ. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 14-17 травня 2007 року). – Київ–Кам’янець-Подільський, 2007. – С. 108–113.
  3. Косіюк М.М., Мазарчук А.Ю., Більовський К.Е. Модульна інформаційна система “Електронний університет” / Програмне забезпечення в освіті і науці: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. – К.: Освіта України, 2009. – С. 88–93.
  4. Косіюк М.М., Мазарчук А.Ю., Більовський К.Е. Досвід створення інформаційного навчального середовища // Матер. 2-ї Міжн. наук.-практ. конф. “Програмне забезпечення у сфері освіти і науці”. – 12–13 травня 2010 р., м. Київ. – С. 50–52.
  5. Косіюк М.М., Мазарчук А.Ю., Більовський К.Е. Досвід упровадження інноваційних комп’ютерних технологій у Хмельницькому національному університеті // Інноваційні технології у вищій школі: Матеріали ІІ Наук.-практ. конф. м. Львів, 23–25 листопада 2010 року. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2010. – С. 24–29.