Система організації навчання в Полтавському університеті економіки і торгівлі за умов інтенсивного використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій

Received: October 20, 2011
Accepted: October 20, 2011
Authors: 

Рогоза М. Є., Івченко Є. І., Божко В. І., Недаєва М. О.

ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Розглянуто досвід використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій з метою підвищення ефективності навчання та управлінської діяльності в Полтавському університеті економіки і торгівлі на основі системного підходу. The present work demonstrates experience of use of modern information-communication technologies with the purpose of increase of a learning efficiency and administrative activity at the Poltava university of economy and trade on the basis of the system approach.

  1. Рогоза М.Є. Управління процесами діяльності мережевого ВНЗ // Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами менеджменту ISO 9001:2008: досвід впровадження та напрями вдосконалення: Мат-ли XXXV Міжнар. наук.-метод. конф., 25–26 бер. 2010 р. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2010 р.
  2. Івченко Є.І. Порадник для роботи з інформаційними технологіями та системами ПУСКУ/М.Є. Рогоза, Є.І. Івченко, М.О. Недаєва. – Полтава:РВВ ПУСКУ, Lviv Polytechnic National University Institutional Repository http://ena.lp.edu.ua 35 2008. – 77 с.
  3. Верига Ю.А. Використання інноваційних технологій в навчальному процесі / Ю.А. Верига // Проблеми функціонування вищих навчальних закладів економічного профілю: Мат-ли Всеукр. наук.- практ. конф., 22–23 жовт. 2009 р. – Полтава, 2009. – С. 186–188.
  4. Нестуля О.О. Модернізація освітньої діяльності університету: завдання, інноваційні технології та досвід впровадження: Навч. посібник. Т. 1–Т. 9 / О.О. Нестуля, В.П. Косаріна, М.Є. Рогоза, Н.І. Огуй, Н.В. Герман. – Полтава: ПУСКУ, 2009. – 797 с.
  5. Ивченко Е.И. Использование телекоммуникационных решений сети “УРАН” для информационной поддержки учебного процесса в университете / Н.Е. Рогоза, Е.И. Ивченко // Актуальні питання та організаційно-правові засади співробітництва України та КНР у сфері високих технологій: Мат-ли VI Міжн. наук.-практ. конф., 2 червня 2009 р. – К.: Киев ЦНТЭИ, 2009. – С. 75–79..