The controversion of Ukrainian heat energy generation

Автори: 
Rykovanova I., Taranskyi I., Donets D.

Lviv Polytechnic National University

The structure of electrogenerating capacities of the countries of the Europe and Ukraine is analysed. Dynamics of cost of a fixed capital of the enterprises of branch of generation of the electric power in Ukraine is analysed. Dynamics of a level of gross domestic product of Ukraine and the countries of the world is analysed. Problems of use of primary traditional alternative energy sources in Ukraine are revealed. Priority ways of progress of thermal and alternative power of Ukraine it is allocated.

1. Chychyna O. A. Stan ta perspektyvy rozvytku palyvno-enerhetychnoho kompleksu Ukrainy v
umovakh hlobalizatsii / O. A. Chychyna // Molodyi vchenyi. Ekonomichni nauky. – 2015. – № 2(17)
[Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://cyberleninka.ru/article/n/sostoyanie-i-perspektivyrazvitiya-topli.... 2. Yevtushevskyi V.
Faktory formuvannia enerhetychnoi bezpeky Ukrainy / V. Yevtushevskyi, A. Kochedykova // Visnyk
Kyivskoho natsionalnoho universytet imeni Tarasa Shevchenka «Ekonomika». – 2009. – № 107–108. –
S. 15–17. 3. Enerhetychna bezpeka v nashii derzhavi nedootsiniuietsia! [Elektronnyi resurs]. –
Rezhym dostupu: http://bintel.com.ua/uk/article/sokol47/ 4. Okhrimenko O. O. Ekonomichna bezpeka
Ukrainy kriz pryzmu Enerhetychnoi stratehii / O. O. Okhrimenko, U. V. Bihun // Ekonomichnyi visnyk
NTUU «KPI» [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/45177.
5. Shehda A. Dynamika osnovnykh zasobiv ta zmina yikh struktury na pidpryiemstvakh khlibope