Using artificial neural networks during allocating goods in warehouse

Автори: 
Kudelska I.

Politechnika Poznańska

Efficiency of storage affects the flow of material in the enterprise as well as on the functioning of the entire supply chain. One of the factors hindering decision – making in the area of storage is the allocation of goods in the storage area. Therefore the aim of this research is to describe the use of artificial neural network in decision making arrangement of goods in the warehouse. The subject of this research is the distribution of goods in the warehouse. I use simulation as a method of research, which was conducted on a case study. At the article described the methods used storage, resetting of artificial neural networks, presents the experiment using a simple neural network.

1. Caron F., Marchet G., Perego A. Routing policies and COI-based storage policies in picker-topart systems, International Journal of Production Research, 1998, Vol. 36, No. 3.
2. Dudziński Z., Kizyn M. Vademecum gospodarki magazynowej, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., Gdańsk, 2002.
3. Flasiński M., Wstęp do sztucznej inteligencji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.
4. Heskett J. L. Cube-per-order index-a key to warehouse Stock location, Transportation and Distribution Management,
3/1963.
5. Kisperska – Moroń D., Krzyżaniak S. (red.), Logistyka, Instytut Logistyki i Magazynowania,
Poznań 2009. 6. Kłodawski M., Problem przydziału artykułów do lokacji w funkcji minimalizacji kosztów obiektu logistycznego, Logistyka 4/2014.
7. Korbicz J., Obumowicz A., Uciński D., Sztuczne sieci
neuronowe. Podstawy i zastosowania, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1994.
8. Korzeniowski A. Zarządzanie gospodarką magazynową, PWE, Warszawa 1997. 10. Kudelska I.,
Kudelska K. Zarządzanie magazynem z wykorzystaniem sieci neuronowych, [w:] Rozwój i doskonalenie
funkcjonowania organizacji, [red.] P. Pypłacz, D. Dudek, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania
Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2016. 11. Lei Q., Chen J., Zhou Q. Multiple Criteria Inventory
Classification Based on Principal Components Analysis and Neural Network, Springer-Verlag Berlin
Heidelberg 2005. 12. Lorenc A. K. Planowanie rozmieszczania produktów w magazynie – najnowsze
rozwiązania i trendy rozwojowe, Logistyka 3/2014. 13. Łęski J. Systemy neuronowo – rozmyte,
Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa, 2008. 14. Niemczyk A. Wybrane problemy efektywnego
rozmieszczania towarów w magazynach, Logistyka 5/2011. 15. Pająk E., Zarządzanie produkcją. Produkt,
technologia, organizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.
16. URL Krystek J., Analiza procesu magazynowania w magazynie wysokiego składowania, s. 622 http://www.ptzp.org.pl/s81/
Konferencja_KZZ_Zakopane_2011_Artykuly (dostęp dn.: 23.04.2015)