Ukrainian enterprises internationalization: regulatory support and institutional regulation

Автори: 
Ilchuk P., Kots О.

Lviv Polytechnic National University

In a globalized economy and increasing linkages between national economies around the world, understanding of internationalization is the key to effective doing business in foreign markets. Theoretical researches of internationalization by Ukrainian scientists are at an early stage. Today remain the unexplored question of regulatory framework and institutional regulation of enterprises internationalization. The economic studies are not detected systematization of legislation Ukrainian enterprises nternationalization. In foreign sources of these issues are not covered at all. The main purpose of this study is definition and systematization of regulatory support of Ukraine enterprises internationalization. A special task is research of institutional regulation of Ukrainian enterprises internationalization that provides building a promoting system their internationalization in the future. The theoretical bases of this article are researches of Ukrainian scientists in issues of internationalization and Ukraine legislation. In the article the regulatory support and institutional regulation of Ukrainian enterprises internationalization were investigated. The review and the characteristics of existing and developed (but not accepted) regulations acts were completed. These acts regulate Ukrainian enterprise activities on foreign markets. Characteristics of institutions at the state level promote the internationalization enterprises has been executed. Also, has been singled out their goals and objectives in this segment of activity.

1. Ilchuk P. H. Problemy formuvannia ta otsiniuvannia marketynhovykh stratehii internatsiona-
lizatsii ukrainskykh pidpryiemstv : monohrafiia / P. H. Ilchuk. – Lviv : Novyi svit-2000, 2015. – 464 s.
2. Topolnytska T. B. Teoretychni zasady orhanizatsiino-ekonomichnoho zabezpechennia zovnishnoekono-
michnoi diialnosti pidpryiemstva / T. B. Topolnytska // Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal
“Innovatsiina ekonomika”. – 2013. – № 2. – S. 84–88.
3. Kvaterniuk K. Iu. Osoblyvosti formuvannia
finansovykh resursiv zovnishnoekonomichnoi diialnosti mashynobudivnoho pidpryiemstva / K. Iu. Kvater- 174
niuk // Halytskyi ekonomichnyi visnyk. – 2012. – № 1(34). – S. 102–108. 4. Kostetska K. O. Resursnyi
menedzhment yak peredumova formuvannia investytsiinoi stratehii rehionu [Elektronnyi resurs] /
K. O. Kostetska, A. I. Zhemba // Zbirnyk naukovykh prats LNTU. Ekonomichni nauky. Seriia «Ekono-
michna teoriia ta ekonomichna istoriia». – 2010. – Vypusk 7 (28). Ch. 2. – Rezhym dostupu: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum%20/en_etei/2010_7_2/2.pdf. 5. Kuznietsova I. O. Zdibnist orhanizatsii yak ekonomichna katehoriia [Elektronnyi resurs] / I. O. Kuznietsova, O. S. Balabash // Visnyk
Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu im. V. Dalia. – 2012. – № 11 (182). Chastyna 1. – Rezhym dostupu : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vsunu/2012_11_1/Kuznecova.pdf. 6. Klymyk H. V. Formuvannia stratehii rozvytku resursnoho potentsial 7. Orlov V. M. Teoretychni osnovy informatsiinoho zabezpechennia
diialnosti pidpryiemnytstva na suchasnomu etapi [Elektronnyi resurs] / V. M. Orlov, L. V. Shostak, O. V. Orlova, T. Ia. Prodan // Visnyk Volynskoho instytutu ekonomiky ta menedzhmentu. – 2011. – № 2. – Rezhym dostupu: http://archive.nbuv.gov.ua/Portal/Soc_gum/Vviem/2011_2/31.pdf. 8. Kuryliak V. Ie. Menedzhment: mizhtsyvilizatsiini i mizhkulturni osnovy : [monohrafiia] / V. Ie. Kuryliak. – K. :
Kondor, 2010. – 482 s. 9. Vdovychenko Iu. V. Teorii internatsionalizatsii ekonomichnoi diialnosti ta
rozvytku mizhnarodnoho biznesu / Iu. V. Vdovychenko // Visnyk Cherkaskoho universytetu. – 2012. – № 4 (217). – S. 29–41. 10. Hospodarskyi kodeks Ukrainy №436-IV vid 16.03.2003 roku [Elektronnyi
resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 11. Zakon Ukrainy «Pro zovnishnoekonomichnu diialnist» № 959-KhII vid 16.04.1991 roku [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/law