Using Corporate Social Responsibility tools while forming the enterprise internationalization marketing strategy

Authors: 

P.H. Ilchuk, М.М. Мuzhelyak, О.О. Кots

Lviv Polytechnic National University, Department of Finance

The article investigates the possibility of improving the marketing strategy by using new tools, among them the tools of corporate social responsibility at Ukrainian enterprises. The definition of the corporate  social  responsibility  concept  is  generalized.  The  main  tools  of  the  corporate  social responsibility as well as the relationship between these tools and the enterprise internationalization marketing strategy are determined. Feasibility of applying corporate social responsibility tools in the formation of the internationalization marketing strategy of enterprises is justified. 

1.  Аналітична  доповідь  Центру “Розвиток  КСВ”. Розвиток  КСВ  в  Україні  у  2012 році. Прогнози  на  2013  рік  [Електронний  ресурс]  –  Режим  доступу:  http://www.csr-ukraine.org/userfiles/file/zvit-last-2_(4).pdf.  2.  Аналітичний  звіт  Центру  “Розвиток  КСВ”. Корпоративна  соціальна  відповідальність  2005–2010:  стан  та  перспектива  розвитку [Електронний  ресурс]  //  Режим  доступу:  http://issuu.com/csrcentre/docs/survey_final_site/29?e=0.  
3. Воробей В. Нефінансова звітність: інструмент соціально відповідального бізнесу / В. Воробей,  І. Журовська. – Київ: Інжиніринг, 2010. – 84 с. 4. Голубов М.І. Інтернаціоналізація українського ринку  капіталу  в  умовах  трансформаційних  процесів  у  світовій  економіці  /  М.І.  Голубов  // Проблемы  развития  внешнеэкономических  связей  и  привлечения  иностранных  инвестиций: региональный  аспект:  сб.  науч.  трудов.  –  2008.  – Ч.  3.  – С.  1179–1184.  5.  Гохберг  О.Ю. Інтернаціоналізація рекламної індустрії України: теоретичні основи дослідження, тенденції та проблеми  /  О.Ю.  Гохберг  //  Культура  народов  причерноморья.  –  2011.  –  №  216.  – С.35–39.  6.  Грицина  Л.А.  Механізм  формування  корпоративної  соціальної  відповідальності  в  управлінні підприємством:  автореф.  дис.  на  здобуття  наук.  ступеня  канд.  екон.  наук:  спец.  08.00.04 Економіка  та  управління  підприємствами (машинобудування)  /  Л.А.  Грицина.  – Хмельницький, 2009.  –  22 с.  7.  Зінченко  А.Г.  Корпоративна  соціальна  відповідальність  2005–2010: стан  та перспективи  розвитку  /  А.Г.  Зінченко,  А.Г.  Саприкіна.  – К.: Фарбований  лист,  2010.  –  56 с.  8. Ілясова Ю.В. Теоретичні  аспекти  міжнародного  маркетингу  в  системі  зовнішньоекономічної діяльності  підприємств  /  Ю.В.  Ілясова  // Вісник  ДонНУЕТ.  –  2010.  – №  4  (48).  – С.  102–108.  9. Ладуба Т.Ю. Інтернаціоналізація автомобільної промисловості в умовах зростання національних економік  / Т.Ю. Ладуба  // Міжнародна  економічна  політика.  –  2011.  – №  12–13.  – С.  184–209.  10.  Лігоненко  Л.О.  Трансформаційні  процеси  в  торгівлі  України  в  умовах  інтернаціоналізації: монографія / Л.О. Лігоненко. – К.: Київський національний торговельно-економічний університет, 2009.  –  333  с.  11.  Кіфоренко  О.В.  Інтернаціоналізація  підприємств  у  підвищенні  їх конкурентоспроможності / О.В. Кіфоренко // Інноваційна економіка. – 2011. – № 6(25). – С. 112–115.  12.  Коновалова  Л.Н.  Управление  социальными  программами  компании  /  Л.Н.  Коновалова,  М.И. Корсакова, В.Н. Якимец; под. ред. С.Е. Литовченко. – М.: Ассоциация менеджеров, 2003. – 152 с. 13. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми: монографія / Н.В. Куденко. – К.: КНЕУ, 2002.  –  245 с.  14.  Маліновська  О.Я.  Соціальна  відповідальність  бізнесу  в  Україні:  етапи становлення / О.Я. Маліновська // Науковий вісник НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.6. – С. 200–204. 15. Мескон М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М.: Дело, 1997. – 704 с. 16.  Пасічна  О.Ю.  Теоретичні  основи  формування  зовнішньоекономічної  стратегії  держави  в умовах інтернаціоналізації світових економічних процесів / О.Ю. Пасічна // Вісник Чернівецького торговельно-економічного  інституту.  –  2010.  – Вип.  ІІІ  (39),  Економічні  науки.  – С.  35–41.  17.  Попова  В.Г.  Інтернаціоналізація  капіталу  як  фактор  розвитку  міжнародних  інтеграційних стосунків України / В.Г. Попова // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. трудов. – 2009. – Ч. 2. – С. 901–903.  18. Приходько О. Социальная ответственность бизнеса, или Как работа на общество работает на имидж [Електронний ресурс] / О. Приходько // Зеркало недели. Украина. – 2008. – №9. – Режим доступу:  ttp://gazeta.zn.ua/ECONOMICS/sotsialnaya_otvetstvennost_biznesa,__ili_kak_rabota_na_obschestvo_rabotaet_na_imidzh.html. 19. Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації  економічного  розвитку:  монографія:  У  2 т.  – Т.II  /  Д.Г.  Лук’яненко,  А.М.  Поручник,  Л.Л.  Антонюк  та  ін.; за  заг.  ред.  Д.Г.  Лук’яненка,  А.М.  Поручника.  – К.: КНЕУ,  2006.  –  592 с.  20. Швець  Л.І.  Витрати  соціально  відповідальної  діяльності  бізнесу  /  Л.І.  Швець  //  Вісник  ЖДТУ. Економічні  науки.  –  2011.  – №  2  (56).  – С.  163–168.  21.  Шевченко  М.М.  Результати  емпіричного дослідження впливу економічної інтернаціоналізації на конкурентоспроможність галузей промисловості України на світовому ринку / М.М. Шевченко // Вісник Міжнародного слов’янського університету. Серія “Економічні науки”. – 2004. – т. 7, №1. – С. 23–26. 22. Шевченко М.М. Характер впливу економічної інтернаціоналізації  як  субпроцесу  глобалізації  на  конкурентоспроможність  галузей  промисловості  /  М.М.  Шевченко  //  Вісник  Національного  технічного  університету “Харківський  політехнічний інститут”. Серія “Технічний  прогрес  та  ефективність  виробництва”.  –  2006.  – №  1.  – С.  83–90.  23. Friedman M. The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits / M. Friedman // New York Times Magazine. – 1970. – September 13. – Р. 211–227. 24. Global Practices of Corporate Social Responsibility /  S.O. Idowu, W. L. Filho. –Berlin.: Springer-Verlag, Germany, 2009. – 508 p. 25. Yip G. S. Global Strategy... In A World Of Nations? / G. S. Yip // Sloan Management Review. – Fall 1989. – Volume 31 Issue 1. – Р. 29–41.  26. Yip G.S. Total Global Strategy II: Updated for the Internet and Service Era. – NJ: Prentice Hall, 2003. –  299 p.