Evaluation of the Efficiency of the Enterprise Strategy by Scenario Analysis Methods

2020;
: pp. 43 - 52
Authors:
1
Lviv Politechnic National University

The mechanism of estimation of enterprise strategy efficiency by means of application of a scenario method of the economic analysis is offered. The use of methods of the scenario method for the needs of the analysis of enterprise strategy efficiency is substantiated. A comparison of the advantages and disadvantages of these methods, the potential for their application in the field of evaluating the effectiveness of enterprise strategies at the stage of development, implementation and analysis of results.

The procedure is developed, the sequence of stages of a technique of an estimation of efficiency of strategies of the enterprise by means of formation and research of scenarios of its development is offered and substantiated. Based on the research and detailed analysis of all the variety of methods of scenario analysis, a mechanism for evaluating the effectiveness of the strategy has been developed, which, in contrast to the existing ones, will allow taking into account the multiple nature of their formation.

These include the following stages: study of factors of internal and external environments of the enterprise in order to predict events that may affect the development and operation of the enterprise; analysis of events and probabilities of their occurrence; research of mutual influence of events and forecasting of their possible influence on activity and development of the enterprise; formation of the scenario or system of scenarios of development of the enterprise taking into account probabilities of occurrence of events; choice of enterprise strategy; definition and analysis of the effectiveness of the strategy depending on the value of the integrated indicator of the probability of implementation of the chosen development strategy; choice to implement the company’s strategy.

The purpose of the proposed method is to obtain an objective assessment of the effectiveness of the company’s strategy, taking into account the influence of external and internal factors. The proposed methodology will allow to evaluate the effectiveness of the company`s strategy through the formation and study of scenarios for its development, which will increase the flexibility, dynamism and effectiveness of the strategy

 1. 1. Porter, M. (2011) Konkurentnaja strategija: Metodika analiza otraslej i konkurentov [Competitive strategy: methodology for analyzing industries and competitors]. M. : Al'pina Pablisher
  2. Tompson A. Stratehicheskii menedzhment. Kontseptsii i situatsii dlia analiza [Strategic management. Concepts and situations to analyze], A. Tompson, A. Striklend, transl. from English, 12-e izd, Moskva: Izd. dom "Viliams", 2006, 928 p.
  3. Kotler F. (1980). Upravlenie marketingom [Marketing Management]. Moskva: Ekonomika
  4. Chan Kim, Rene Moborn Stratehiia blakytnoho okeanu [Blue Ocean Strategy], V. Chan Kim, Rene Moborn, transl. from English - K., Klub simeinoho dozvillia, 2016, 383 p. 
  5. Yakovenko T. I. (2016). Modeliuvannia efektyvnosti marketynhovoi diialnosti na osnovi intehralnoho pokaznyka rozvytku pidpryiemstv reklamnoi haluzi [Modeling the effectiveness of marketing activity on the basis of an integral indicator of the development of enterprises in the advertising industry]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu [Scientific Bulletin of Uzhgorod National University], 8(2), 123-127.
  6. Chala Yu. V. (2014). Otsinka efektyvnosti marketynhovoi diialnosti TNK [Estimation of the effectiveness of marketing activities of TNCs]. Problemy i perspektyvy rozvytku bankivskoi systemy Ukrainy [Problems and prospects of development of the banking system of Ukraine], 38, 287-297.
  7. Kulyniak I. Ya. & Bazarko S. V. (2017). Otsiniuvannia ta pidvyshchennia efektyvnosti marketynhovoi diialnosti pidpryiemstv [Evaluation and improvement of the effectiveness of marketing of enterprises]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu[Scientific Bulletin of Mukachevo State University], 2 (8), 94-100.
  8. Bidiuk, P. I. (2012), Methodology for constructing scenario analysis using Bayesian methods [Methodology for constructing scenario analysis using Bayesian methods], Elektrotekhnichni ta kompiuterni systemy, vol. 8.
  9. Shandova, N.V. (2017), "Scenario Approach to Determining the Directions of Enterprise Development" [Scenario approach to determining the directions of enterprise development], Visnyk ZhDTU, vol. 1 (79), Retrieved from: http://ven.ztu.edu.ua/article/view/96700/92371.
  https://doi.org/10.26642/jen-2017-1(79)-165-169
  10. Stavers'ka, T.O. (2010), "Methodical approach to financial planning scenarios based", Financial and banking mechanisms of state control of the economy of Ukraine, Series: Economics [Metodychnyy pidkhid do finansovoho planuvannya na osnovi stsenariyiv", Finansovo-bankivs'ki mekhanizmy derzhavnoho upravlinnya ekonomikoyu Ukrayiny, Ser.: Ekonomika], Donetsk, Vol. 176, Part 11, pp. 306-315
  11. Chukhrai N.I., Koval Z.O. (2013) Sutnist i klasyfikatsiia metodiv otsiniuvannia efektyvnosti marketynhovykh stratehii vartisno-oriientovanykh pidpryiemstv [The essence and classification of methods for evaluating the effectiveness of marketing strategies of cost-oriented enterprises]. Aktualni problemy ekonomiky, No 7, P. 118-129.
  12. Koval Z.O. (2019) Evaluation of efficiency of marketing strategies of enterprises by factor analysis methods. Zbirnyk naukovykh prats "Ekonomichni innovatsii" Instytutu problem rynku ta ekonomiko-ekolohichnykh doslidzhen. Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. V.21, No 1 (70), P. 132-142.
  https://doi.org/10.31520/ei.2019.21.1(70).64-74
  13. Koval Z.O. (2017) Otsiniuvannia efektyvnosti marketynhovykh stratehii na etapakh zhyttievoho tsyklu vartisno-oriientovanoho pidpryiemstva [Evaluation of efficiency of marketing strategies of enterprises by factor analysis methods], Visnyk NULP, No 862, P. 268-274. 
  14. Koval Z. O. (2019) Zastosuvannia metodu stsenariiv u doslidzhenni stratehii pidpryiemstv [Application of the scenario method in the study of enterprise strategies] Oblikovo-analitychne zabezpechennia systemy menedzhmentu pidpryiemstva : materialy IV Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii, 24-26 zhovtnia 2019 roku, Lviv.