Оцінювання ефективності стратегії підприємства методами сценарного аналізу

2020;
: сс. 43 - 52
Автори:
1
Національний університет «Львівська політехніка»

Розроблено механізм оцінювання ефективності стратегії, що на відміну від існуючих дасть змогу врахувати множинний характер їх формування. Запропоновано до застосування матрицю вибору стратегії за допомогою застосування методик сценарного аналізу, що передбачає багатоваріантний та моноваріантний підходи до формування стратегій, а також методику, що дає змогу отримати об’єктивну оцінку ефективності стратегії врахуванням сценаріїв розвитку підприємства.

 1. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / М. Портер, пер. с англ. И. Минервина. — М.: «Альпина Паблишер», 2011. — 454 с.
 2. Томпсон А. Стратегический менеджмент. Концепции и ситуации для анализа / А. Томпсон, А. Стрикленд, пер. с англ., 12-е изд. — М.: Изд. дом «Вильямс», 2006. — 928 с.
 3. Котлер Ф. Управление маркетингом / Ф. Котлер. — М.: Экономика, 1980. — 224 с
 4. В. Чан Кім, Рене Моборн Стратегія блакитного океану / В. Чан Кім, Рене Моборн, пер. з англ. — К.: Клуб сімейного дозвілля, 2016. — 383 с.
 5. Яковенко Т. І. Моделювання ефективності маркетингової діяльності на основі інтегрального показника розвитку підприємств рекламної галузі / Т. І. Яковенко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. — 2016, Вип. 8(2). — С. 123–127.
 6. Чала Ю. В. Оцінка ефективності маркетингової діяльності ТНК / Ю. В. Чала // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. — 2014, Вип. 38. — С. 287–297.
 7. Кулиняк І. Я. Оцінювання та підвищення ефективності маркетингової діяльності підприємств / І. Я. Кулиняк, С. В. Базарко // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка». — Мукачево: Вид-во МДУ, 2017. Вип. 2(8). — С. 94–100.
 8. Бідюк П. І. Методика побудови сценарного аналізу із використанням байєсівських методів /П. І. Бідюк // Науковий вісник «Електротехнічні та комп’ютерні системи», 2012. Вип. 8.
 9. Шандова Н.В. (2017), «Сценарний підхід до визначення напрямків розвитку підприємства», Вісник ЖДТУ 2017. № 1 (79) — режим доступу: http://ven.ztu.edu.ua/article/view/96700/92371.
 10. Ставерська Т. О. Методичний підхід до фінансового планування на основі сценаріїв / Т. О. Ставерська // Фінансово-банківські механізми державного управління економікою України. Сер. Економіка. — Донецьк, 2010. — Вип. 176. — Т.11. — С. 306–315.
 11. Чухрай Н. І. Сутність і класифікація методів оцінювання ефективності маркетингових стратегій вартісно-орієнтованих підприємств / Н. І. Чухрай, З. О. Коваль // Актуальні проблеми економіки. — 2013. -№ 7. — С. 118-129.
 12. Chukhrai N.I. Evaluation indicators of the marketing strategies efficiency of value-based enterprises /N.I. Chukhrai., Z.O Koval // Economics, entrepreneurship, management. — 2016. — Vol. 3, Num. 1. — pp.. 35-40.
 13. Koval Z.O. Evaluation of efficiency of marketing strategies of enterprises by factor analysis methods /Z.O Koval // Збірник наукових праць «Економічні інновації» Інституту проблем ринку та економіко- екологічних досліджень. Національної академії наук України. Т.21— 2019. — № 1 (70). — С. 132-142.
 14. Коваль З. О. Застосування методу сценаріїв у дослідженні стратегій підприємств / З. О. Коваль // Обліково-аналітичне забезпечення системи менеджменту підприємства : матеріали IV Міжнародної науково- практичної конференції, 24-26 жовтня 2019 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. — С. 98.