Calculation and Designing of Low-speed Horizontal-axis Wind-wheel With Blades of Sail Type

1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Lviv Polytechnic National University

The expediency of alternative energy sources implementation in Ukrainian industry and agriculture is substantiated. Much attention is focused on the possibilities of the wind turbines using on the territory of our country. Main problems of the modern wind-electric turbines exploitation are considered. The construction of the low-speed (multiblade) horizontal-axis wind-wheel with sail-blades is proposed and the parameters of its basic elements (blades, wind- wheel hub, mechanism of blades attachment, etc.). are calculated. Main prospects and advantages of sail wind turbines using in Ukraine are analyzed.

1. НКРЕКП опублікувала структуру тарифів на електроенергію для населення: електронний ресурс. — Режим доступу: https://www.rbc.ua/ukr/news/nkreku-opublikovala-strukturu-tarifov-elektr.... 2. Кузьо І. В. Обґрунтування розвитку вітроенергетичних установок малої та надмалої потужності / І. В. Кузьо, В. М. Корендій // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». — 2010. — № 679: Оптимізація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні. — С. 61-68. 3. Корендій В. М. Розвиток і застосування горизонтально-осьових вітроустановок малої потужності / В. М. Корендій // Вісник Тернопільського національного технічного університету. — 2012. — № 3. — С. 182-190. 4. Кудря С.О. Основи конструювання енергоустановок з відновлюваними джерелами енергії / С. О. Кудря, В. М. Головко. — К. : НТУУ «КПІ», 2009. — 202 с. 5. Фатеев Е. М. Ветродвигатели и ветроустановки / Е. М. Фатеев. — М. : СЕЛЬХОЗГИЗ, 1957. — 536 с. 6. Твайделл Дж. Возобновляемые источники энергии / Дж. Твайделл, А. Уэйр. — М. : Энергоатомиздат, 1990. — 392 с. 7. Писаренко Г. С. Опір матеріалів: Підручник / Г. С. Писаренко, О. Л. Квітка, Е. С. Уманський. — К. : Вища школа, 2004. — 665 с. 8. Павлище В. Т. Основи конструювання та розрахунок деталей машин: Підручник / В. Т. Павлище. — Львів : Афіша, 2003. — 560 с. 9. Корендій В. М. Математична модель та методика розрахунку інерційних і жорсткісних параметрів механізму складання лопатей горизонтально-осьової вітроустановки / В. М. Корендій // Автоматизація виробничих процесів у машинобудуванні та приладобудуванні: Український міжвідомчий науково-технічний збірник. — 2013. — № 47. — С. 56-65.