Kinematic analysis of combined mechanical systems of simultaneous blades turning and folding of horizontal-axis wind turbines.

Authors: 

Korendiy V.M., Lozynskyy V.I.

Various types of combined mechanisms of simultaneous blades turning and folding, which can be used for power regulation and rotation frequency stabilization of horizontal-axis wind turbines, are examined. Kinematic diagrams of certain mechanisms are designed. Analytical expressions for ascertainment of regulation sliders displacements from turning and folding angles are deduced.

1.  Дзензерский  В.  А.  Ветроустановки  малой  мощности  /  В.  А.  Дзензерский,  С.  В.  Тарасов, И.  Ю.  Костюков.  –  К.:  Наукова  думка,  2011.  –  592  с. 2.  Жуковский  Н.  Е.  Полное  собрание сочинений. Т.6. Винты. Ветряки. Вентиляторы. Аэродинамическая труба / Н. Е. Жуковский. – М.; Л.:  ОНТИ  НКТП  СССР,  1937.  –  431  с.  3.  Перли  С.  Б.  Быстроходные  ветряные  двигатели  / С.  Б.  Перли.  –  М.:  Госэенергоиздат,  1951.  –  216  с.  4.  Промышленная  аэродинамика:  сборник научных трудов. Вып. 8. Ветродвигатели / Под ред. Г. Х. Сабинина. – М.: Оборонгиз, 1957. – 213 с. 5. Коханєвич В. П. Вплив параметрів відцентрового регулятора ротора на статичні та динамічні характеристики  вітроустановок  малої  потужності:  автореф.  дис.  …  канд.  техн.  наук:  спец. 05.14.08  “Перетворювання  відновлюваних  видів  енергії”  /  В.  П.  Коханєвич.  –  Київ,  2010.  –  17  с.  6.  Шефтер  Я.  И.  Изобретателю  о  ветродвигателях  и    ветроустановках  /  Я.  И.  Шефтер,  И.  В.  Рождественский.  –  М.:  Изд-во  Министерства  сельского  хозяйства  СССР,  1957.  –  147  с.  7. Корендій В. М. Динамічна стабілізація частоти обертання тихохідної вітроустановки зі складанням лопатей:  автореф.  дис.  …   канд.  техн.  наук:  спец.  05.02.09  “Динаміка  та  міцність  машин”  /  В. М. Корендій. – Львів, 2013. – 20 с. 8. Корендій В. М. Математична модель та методика розрахунку інерційних   і   жорсткісних   параметрів   механізму   складання   лопатей   горизонтально-осьової вітроустановки  /  В.  М.  Корендій  //  Автоматизація  виробничих  процесів  у  машинобудуванні  та приладобудуванні: Український міжвідомчий науково-технічний збірник. – 2013. – № 47. – С. 56–65.